Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Övrigt svenskt offentligt tryck

View this page in English

Obs! Den officiella manualen för APA (7:e upplagan) som ges ut av American Psychological Association saknar instruktioner för referenser till offentligt tryck utgivet utanför USA. De rekommenderar istället att du formaterar referenser till denna typ av källor enligt den praxis som råder i källans ursprungsland. På den här sidan hittar du våra generella rekommendationer för hur du ska referera till svenskt offentligt tryck och offentliga handlingar som inte redan finns beskrivet på någon annan sida i den här guiden.

Mycket offentligt tryck och offentliga handlingar saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som utgivaren utelämnas utgivarens namn från referensen. Om materialet har diarieförts ska du ha med diarienumret i din referens. Du bör även lägga till en beskrivande term inom hakparentes i referensen som indikerar vad det är för typ av material om det underlättar för läsaren att identifiera materialet, till exempel om flera handlingar som är del av ett ärende har samma titel. Om du har läst materialet online så ska du ta med URL:en till webbsidan där du har hämtat den i din referens.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till övrigt svenskt offentligt tryck och offentliga handlingar ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ). Titel (Dnr Diarienummer). Utgivare/Organisation. URL

Exempel på hur texthänvisningar till övrigt svenskt offentligt och offentliga handlingar tryck ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Lindberg, 2021) Lindberg (2021) menar att...
(Region Skåne, 2022) Region Skåne (2022) har satt målet att...
(Structor, 2017) En undersökning av Structor (2017) drog slutsatsen att...

Exempel på hur referenser till övrigt svenskt offentligt tryck och offentliga handlingar ska se ut i referenslistan

Lindberg, J. (2021, 17 augusti). Ansökan om planbesked för tomter på fastigheten Lilltevedalen 1:10 (Dnr. PLAN.2021.16) [Tjänsteyttrande]. Åre kommun.

Region Skåne. (2022). Regionplan för Skåne 2022-2040. https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/plan/dokument/regionplan-for-skane-2022-2040.pdf

Structor. (2017, 20 februari). Åsbro nya och gamla impregneringsplats: Fiskundersökning i Tisaren [Promemoria]. Sveriges geologiska undersökning. https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/fo/asbro/Fiskundersokning_Asbro.pdf