Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Rapporter

View this page in English

Instruktionerna på den här sidan gäller för referenser till alla sorters rapporter från forskningsinstitut, myndigheter och företag. En del rapporter saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare (t ex organisationen, företaget eller myndigheten bakom publikationen) användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som utgivaren utelämnas utgivarens namn från referensen. Det är vanligt att rapporter är del av en serie. Om serien har ett namn ska du ange detta följt av rapportnumret i en parentes efter titeln. Om serien saknar namn ska du istället skriva "Rapport" följt av rapportnumret. Om rapporten inte är en del av en serie utelämnas detta element i referensen.

Om rapporten har fått en DOI ska du ha med den i referensen. Om rapporten saknar DOI och du har hämtat den på en webbplats som inte är en databas så ska du ha med URL:en till webbsidan där du hämtade rapporten i referensen. Om du har läst rapporten i tryckt format eller hämtat den från en akademisk databas så ska du inte ha med någon URL i referensen.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till rapporter ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Rapportens titel (Rapportseriens namn #). Utgivare. DOI eller URL

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Rapportens titel (Rapport #). Utgivare. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till rapporter ska se ut

Parentetiska texthänvisningar Narrativa texthänvisningar
(Lundqvist et al., 2008) Lundqvist et al. (2008) undersökte i sin rapport...
(Naturvårdsverket, 2007) Enligt riktlinjerna från Naturvårdsverket (2007)...
(Tyler & Waldheim, 1983) I en rapport av Tyler & Waldheim (1983)...

Exempel på hur referenser till rapporter ska se ut i referenslistan

Lundqvist, A.-C., Andersson, S., & Lönn, M. (2008, januari). Genetic variation in wild plants and animals in Sweden: A review of case studies from the perspective of conservation genetics (Rapport 5786). Swedish Environmental Protection Agency. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1631919/FULLTEXT01.pdf 

Naturvårdsverket. (2007, februari). Tillsyn med framsyn: Naturvårdsverkets tillsynsvägledning 2007 – 2009 (Rapport 5675). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1633689/FULLTEXT01.pdf

Tyler, C., & Waldheim, S. (1983). Kalkmyrar och fuktängar i 1940-talets Skåne (Meddelande från Växtekologiska institutionen Lunds universitet Nr 51). Lunds universitet.