Gå till huvudinnehållet
Lund University

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan

Guide till referensstilen APA 7:e upplagan riktad till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. OBS! Om du öppnat guiden i din smartphone kommer texten att visas under menyn.

Europeiska kommissionens publikationer

View this page in English

Obs! Den officiella manualen för APA (7:e upplagan) som ges ut av American Psychological Association saknar instruktioner för referenser till offentligt tryck utgivet utanför USA. De rekommenderar istället att du formaterar referenser till denna typ av källor enligt den praxis som råder i källans ursprungsland. På den här sidan hittar du våra generella rekommendationer för hur du ska referera till Europeiska kommissionens publikationer.  

Många publikationer från Europeiska kommissionen saknar en personlig författare och då ska istället en så kallad gruppförfattare användas som författare i referensen. Om gruppförfattaren är samma som utgivaren utelämnas utgivarens namn från referensen. Om publikationen har ett rapportnummer anges detta i en parentes efter titeln (skriv "Rapport" följt av rapportnumret). Om du har läst materialet online så ska du ta med URL:en till webbsidan där du har hämtat den i din referens.

Tänk på att du också kan behöva läsa igenom de allmänna instruktionerna för hur du ska referera enligt APA (7:e upplagan), däribland

Mall för hur referenser till europeiska kommissionens publikationer ska se ut i referenslistan

Författare, A. A., Författare, B. B., & Författare, C. C. (ÅÅÅÅ, DD månad). Titel (Rapport #). Utgivare. DOI eller URL

Exempel på hur texthänvisningar till europeiska kommissionens publikationer ska se ut

Europeiska kommissionen (2015) skriver i sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin att... 

Enligt en rapport om EU:s klimatomställning från Europeiska kommissionen (European Commission, 2022)...

I en rapport från Europeiska kommissionen av Saouter et al. (2020) om metodiken kring livscykelanalyser...  

Exempel på hur referenser till europeiska kommissionens publikationer ska se ut i referenslistan

Europeiska kommissionen. (2015, 2 december). Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet,Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet: En EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (Rapport COM/2015/0614). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:52015DC0614 

European Commission. (2022, 28 april). Shaping the EU’s climate transition: European citizens take the floor. Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55bf10bc-c762-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/

Saouter, E., Biganzoli, F., Ceriani, L., Versteeg, D., Crenna, E., Zampori, L., Sala, S., & Pant, R. (2020, 5 mars). Environmental footprint: Update of life cycle impact assessment methods: Ecotoxicity freshwater, human toxicity cancer, and non-cancer (Rapport EUR 29495 EN). Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c487174-5f58-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en