Gå till huvudinnehållet
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries

General Information


Nordisk familjebok är ett svenskt uppslagsverk vars första upplaga i 18 band, jämte två supplementband, utgavs häftesvis 1875 (1876)–1899 och var det första större moderna svenska uppslagsverket. Den andra upplagan, vanligen kallad Uggleupplagan, kom ut i 38 volymer 1904–1926. Senare trycktes ytterligare tre upplagor.


This is Project Runeberg's digital facsimile edition of Nordisk familjebok, Sweden's most comprehensive encyclopedia of all times that was published in 1875 (1876) - 1899. The 2nd edition was published in 1904 - 1926 and is also known as the owl edition.

Information

Name Nordisk Familjebok
Publisher/Provider Project Runeberg
Subjects included  - -
Type of resource Encyclopedia
Fulltext format Digital faksimil (TIFF)
Accessibility Free
Login authentication required No
Number of concurrent users Multiple concurrent access (multiple people reading at the same time).
Download required No
Must be borrowed No
Number of days for download  - -
Download and read offline  - -
Download to a portable device  - -
Copying  - -
Printing  - -
Text to speech  - -
Export references  - -
Export formats  - -
How do I suggest a purchase  - -
Restrictions No
Interlibrary loan / Fjärrlån  - -
Text and Data Mining Policy  - -
Miscellaneous  - -