Skip to main content
Lund University

Historia: Akademisk hederlighet

Akademisk hederlighet och plagiat

I arbetet med att skriva vetenskapliga texter ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och källor som du har använt dig av.

När du skriver är det viktigt att det tydligt framgår vad som är dina egna resonemang och vad du hämtat från andra. Detta visar du genom att referera och citera enligt de vedertagna system som finns för detta. Om du inte gör detta brister du i vad som brukar kallas för den akademiska hederligheten och kan i värsta fall bli misstänkt för plagiat. 

Några resurser som tar upp problematiken kring plagiat och akademisk hederlighet:

Referera och citera

Se filmen Att referera och citera - för att undvika plagiering (6 min)
från Göteborgs universitetsbibliotek.

Göran Bexell (f.d. rektor vid Lunds universitet) pratar om Akademisk hederlighet

Etik och upphovsrätt

Codex - regler och riktlinjer för forskning
Denna webbplats har till syfte att informera om de etiska riktlinjer och lagar som gäller inom forskningsprocessen.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Forskningsetik - Vetenskapsrådet
Etiska policy dokument och publikationer.

Upphovsrätt i Sverige
Upphovsrättslagen i Sverige.

URKUND - system för att upptäcka plagiering

Vid Lunds universitet används textmatchningsverktyget URKUND.
URKUND är ett e-postbaserat system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv.

Mer information om URKUND finns på deras webbplats.