Gå till huvudinnehållet
Lund University

Historia

Bibliometriresurser

Scopus är en databas med vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstrakt- och citeringsnivå. Utöver vetenskapliga tidskrifter innehåller Scopus även konferenspublikationer, branschpublikationer och patent. SCOPUS uppdateras dagligen och innehåller över 40 miljoner referenser från 1823 och framåt.

 


 

I Web of Science indexeras mer än 9 300 fackgranskade tidskrifter inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Det finns fler än 39 miljoner referenser i databasen. Det finns flera funktioner för enkla bibliometriska analyser av dessa referenser. Genom att göra dessa analyser får du en snabb uppfattning om vilka författare som är framträdande inom ditt ämne.

 


Journal Citation Reports ® är en databas som erbjuder verktyg för att med kvatifierbara mått systematiskt värdera världens ledande tidskrifter baserad på citeringsdata

 


Google Scholar gör det enkelt för dig att söka efter vetenskapligt material. Från ett och samma ställe kan du söka efter flera ämnen och källor. Via Googleschoolar når du flera av våra prenumerationer. Tänk på att vara inloggad med ditt Studentkonto eller LUCAT om du sitter hemma och söker efter material!

Vad är bibliometri

Bibliometri används ofta för att mäta vetenskaplig produktivitet (antal publikationer) och för att uppskatta publikationernas genomslag. Det sistnämnda sker genom beräkningar av hur publikationerna citeras, det vill säga uppmärksammas av andra forskare.
 
Bibliometriska metoder bygger på kvantitativa studier av den vetenskapliga litteraturens sammansättning och förändring. I forskningssammanhang används sådana metoder bland annat vid värdering av forskares, lärosätens och länders vetenskapliga produktion.
 
Bibliometrin har kommit att få en allt större betydelse för diskussionerna kring forskningens kvalitet, både nationellt och internationellt. Det nya system för statsmakternas resurstilldelning till lärosäten som införts som följd av 2008 års forskningsproposition har satt ytterligare fokus på bibliometrin. Orsaken är att storleken på de direkta statsanslagen för forskning till en viss del ska avgöras med hjälp av en bibliometrisk indikator.
 
Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Kontakta din bibliotekarie eller hör av dig till Bibliometrigruppen vid Lunds universitetsbibliotek.

Centrala begrepp inom bibliometrin och dess definitioner

 

Impact factor

Impact Factor (IF) är ett mått på hur ofta en genomsnittlig artikel i en viss tidskrift citerats under ett givet år. IF beräknas som relationen mellan citeringar och publicerade citeringsbara artiklar.
 
H-index
H-index för en författare är det antal publikationer (h) från författaren som citerats minst h gånger. T.ex. 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10. Google Scholar tenderar att ge ett högre H-index än exempelvis Scopus och Web of Science. Detta då Scholar inkluderar mer material.
 
Självcitering
Då en av författarna till en artikel finns i författarlistan i en refererad artikel. Andelen av självciteringar är relativt konstant och kan ofta ignoreras när större mängder data analyseras.