Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Källor

Texter, texter och texter

Både som student och som yrkesarbetande socionom kommer du behöva läsa, värdera och använda olika typer av texter. Som student behöver du vidare lära dig skriva akademiskt och förbereda dig så gott som möjligt för det skrivande, för det skrivande av olika slag som krävs i din profession. Som student är du både konsument och producent av texter, detta innebär att du under din utbildning både läser andras texter och skriver egna texter. 

Varför är det viktigt att du lär dig identifiera olika texter? Att "avkoda" texter och förstå om du har en bok, en tidskriftsartikel, en rapport eller ex vis en avhandling framför dig är viktigt av flera olika anledningar. I början av din utbildning är det av vikt att du lär dig tolka och förstå informationen på din kurslitteraturlista. Vad är det du förväntas läsa? Om du inte vet vad det är för typ av text som det hänvisas till blir det svårt att söka fram texten i fråga, vad du ska söka fram avgör var du söker!

När du skriver akademiska texter använder du hela tiden andras texter på olika sätt. För att du ska kunna bedöma om en text är användbar för dig i ditt eget arbete, var och hur texten kan integreras behöver du börja med att identifiera texten. När du behöver litteratur för att redoföra för kunskapsläget inom ett ämnesområde innebär det i det i första hand att du ska söka fram vetenskapliga texter av olika slag. Det innebär ex vis forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar. Vidare behöver du referera de texter du använder, både i löpande text och i en källförteckning, något som blir svårt om du inte vet vad det är för text du har framför dig.

Hur kommuniceras forskning? Vad kan du använda för olika typer av källor i ex vis en uppsats? Hur läser och värderar du vetenskapliga texter? Eller för den delen andra typer av texter? Dessa frågor och många fler arbetar vi tillsammans med när vi träffas i undervisningssammanhang under din utbildning. Du ska utveckla kunskaper och färdigheter i informationskompetens. detta handlar i korthet om att söka, värdera och använda information.

Vetenskapliga källor