Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Vetenskaplig text, vad är det?

Målet med vetenskaplig publicering är att sprida resultat från forskning. Den vetenskapliga artikeln är det främsta sättet att publicera nya forskningsresultat. 

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter kan indelas i olika typer: originalartiklar, översiktsartiklar, teoretiska artiklar, metodologiska artiklar och case studies.

Originalartiklar

I en originalartikel redogörs för empiriska studier. Resultatet från ett forskningsarbete beskrivs här för första gången. Denna typ av artikel innehåller vissa moment som gör att läsaren kan följa forskningsprocessen. Det är också dessa moment som t.ex. en studentuppsats ska innehålla.

Det kan finnas vissa variationer, men den sk. IMRaD-modellen är den klassiska struktur som akademisk text inom t.ex. naturvetenskap och medicin följer:

  • Inledning: Studiens syfte och problemformuleringar / forskningsfrågor beskrivs samt tidigare forskning och teori
  • Metod: Metodbeskrivning och ev. etiska överväganden
  • Resultat: Resultaten redovisas ofta i en översiktlig beskrivning samt analys. Data presenteras i löpande text eller i tabeller och figurer.  
  • Diskussion: Resultaten kopplas till tidigare forskning och ev. förslag till vidare forskning
  • Referenser: Till IMRaD-modellen tilkommer referenser. I referenslistan ska alla dokument som hänvisas till i artikeln finnas med

Systematiska översiktartiklar

Översiktsartiklar eller systematiska översikter (Review articles, systematic reviews) sammanställer och granskar redan publicerad forskning (i form av originalartiklar). Om man snabbt vill sätta sig in i och få en överblick över ett ämnesområde så kan det vara bra att börja med att läsa en eller flera review artiklar.

En särskild typ av översiktsartiklar är de systematiska litteraturöversikterna. De systematiska litteraturöversikterna är viktiga för evidensbaserad sjukvård eftersom de sammanställer det vetenskapliga underlaget för en frågeställning.

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en myndighet som har till uppgift att producera systematiska översikter och dessa utvärderingar används som ett vetenskapligt tillförlitligt beslutsunderlag för vidareutveckling av behandlingmetoder i svensk sjukvård.