Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Litteraturtips

SBU:s metodbok 
Här finns en fritt tillgänglig bok om att göra systematiska översikter. Den innehåller ett kapitel om sammanvägning av resultat, kapitel 9. 
Till boken

PRISMA Statement
Internationella riktlinjer för systematiska litteraturstudier, bra checklistor och protokoll.
​Till PRISMA

Här är några böcker vi rekommenderar, som finns att låna i biblioteket.

Vad är EBM? Guide till evidensbaserad medicin

I EBM-guiden finns guider och hjälp kring att söka evidensbaserat, hur du kan strukturera upp din frågeställning och material kring evidensgradering.

 

 

Bild Vad är evidensbaserad medicin?

Systematisk litteratursökning

En systematisk litteratursökning / en sökning till en litteraturstudie, skiljer sig från en "vanlig" litteratursökning. Det här är dess kännetecken:

  1. En systematisk /strukturerad itteratursökning ska sikta på att vara så pass bred att du inte missar viktiga studier. I praktiken är det en svår balansgång mellan att fånga in det du är ute efter och få tillräcklig relevans i sökträffarna (se figuren, nedan).  Ett riktmärke är att starta sökningen brett för att vara säker på att fånga in det relevanta materialet.  Samtidigt kommer det även att komma med en del icke relevant material, men detta kan sållas bort genom manuell granskning i slutskedet. Testa dina sökbegrepp och hur du ska söka. Tänk på att lägga dig på en nivå lagom för uppgiften.
     
  2. Sökningar till en litteraturöversikt görs i flera relevanta databaser. 

  3. Sökstrategin ska i en litteraturöversikt publiceras som en del i metoddelen. En litteratursökning till en systematisk litteraturöversikt måste gå att upprepa. Därför inkluderas:
  • alla söktermer
  • avgränsningar (om sådana finns) när det gäller t.ex. publikationsperiod, språk, etc.
  • vilka databaser du sökt i 
Mera om hur man gör en systematisk litteratursökning (från SBU:s webbplats, som PDF-fil)

Sökningen omfång - en balansgång

Bild över Bred och Smal sökning SBU

 

Figuren är hämtad från SBU:s webbplats.

Hur gör man?

Litteraturstudier- varför vara systematisk?

Vad är en systematisk litteraturöversikt?

Video (3:23 min). What are systematic reviews?

Litteraturöversikt som examensarbete

Här finns information samlad till dig som ska göra en litteraturöversikt (review) som examensarbete. Metoden i ett sådant arbete är informationsinhämtningen. Därför görs litteratursökningen på ett extra systematiskt sätt då du ska göra en litteraturstudie. Här finns text och annat material som underlättar detta arbete. När du behöver extra handledning för systematisk litteratursökning så kan du boka det via formuläret Boka bibliotekarie. Berätta då vad du har för frågeställning/ämne och var du sökt och vilka sökord du använt.