Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Undervisingsmaterial - Artikelsökning och referenser

Söktjänster / Databaser

Databaser

Hitta medicinska sökord

Övning 1 - Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Gå in på länken nedan och skriv in kännetecken  du letar efter för att se att en artikel är vetenskaplig (t.ex. innehåll / struktur / delar):

Sökövning 1

Sök artiklar som handlar om kreativitet ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv som är publicerade de senaste 10 åren. Gör sökningarna i databaserna PsycINFO och CINAHL.
 

    a) Vilka sökord använde du?
    b) Hur många artiklar hittar du i respektive databas?


Gå in i Padlet och skriv in era svar under SÖKÖVN 1.

Fundera också på - Kan du se någon innehållsmässig skillnad på artiklarna i respektive databas?

Sökövning 2

Sök artiklar som handlar om konstterapi som intervention för dementa äldre. Gör sökningarna i databaserna i  PsycINFO och CINAHL.

    a) Vilka sökord använde du?
    b) Hur många artiklar hittar du i respektive databas?

Gå in i Padlet och skriv in era svar under SÖKÖVN 2.

Sökövning 3

Sök efter artiklar i PsycINFO som handlar om kreativitet och flow.

Ta fram en artikel i fulltext som du kan tänka dig att läsa.

Gå in i Padlet och skriv vilka sökord du använde under SÖKÖVN 3.

Repetera - Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Söka artiklar i PubMed

Video (7:12 min) om hur du kan söka på ett ämne i fritext med synonymer och göra en så kallad blocksökning där du använder dig av OR och AND. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. Exemplet är från fysioterapi, men principen för hur du söker är densamma.

Mer om sökning:

Filmer om akademiskt skrivande

Lunds universitets MOOC (öppen online kurs)
består av ett antal korta
filmer som går igenom alla
steg i det akademiska skrivandet. 
Du får dels allmänna råd om
hur du planerar ditt skrivande,
dels mer specifika tips om
disposition, struktur, språk
och stil. Några lektioner behandlar
särskilt hur du argumenterar
trovärdigt och hederligt i akademiska
sammanhang. Det finns även lektioner
som handlar om varför och hur du refererar.

Bild framsida böcker om akademisk hederlighet

Filmer om akademiskt skrivande

Handywoman: Making a Creative Life / Kate Davies

Video 15:43 min. Handywoman: Making a Creative Life | Kate Davies | TEDxHeriotWattUniversity.

Myten om det galna geniet / Simon Kyaga

Video 20:39 min. Myten om det galna geniet - Simon Kyaga.

Michael Kirby Visits Creative Works Studio

Video 7:32 min. Michael Kirby Visits Creative Works Studio.

Creativity in Management / John Cleese

Video (36:59). John Cleese on Creativity In Management.

Creative works studio: a model for arts-based occupational therapy / Isabel Fryszberg

Video 4:48 min. Creative Works Studio: a model for arts-based occupational therapy.

Skolor dödar kreativiteten / Ken Robinson

Video 19:28 min. Ken Robinson says schools kill creativity (2006).

Coaching metodik en kunskaps strimma genom Arbetsterapi programmet

I denna film går mentorcoach Jenny igenom coachingens historia, om skillnaden mellan coaching och handledning, mentorskap, terapi, vägledning, etc. Det förklarar även vilken ideologisk grund coaching har. Jenny utgår från boken "Coaching : vad, varför, hur" av Susann Gjerde.