Skip to main content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser: A-Ö (Ordlista)

Ordlista A-Ö

A

Aggregator

Alias

Autopopulering

B

BIBSAM-konsortiet

BIBSAM-paket

C

CAS (Central Authentication Service)

CustomLinks

D

Databaslistan

Discovery

DOI (Digital Object Identifier)

DRM (Digital Rights Management)

Dynamiska länkar

E

EDS (EBSCO Discovery Service)

ePub

ePublications

ERM

EZproxy (Proxyserver)

F

Full Text Finder

I

IP-adress

IP-check

L

LinkResolver (Länkserver)

LUBsearch

Länkserver (LinkResolver)

Licensierade e-resurser

Länkservermeny

M

Managed Packages

O

OPAC (Online Public Access Catalog)

OpenURL

P

Permalänkar

Proxyserver (EZproxy)

S

Session

Singelprenumeration

T

Tidskriftspaket

 

 

Aggregator:  

Tredjepartsleverantör som via en plattform eller databas ger tillgång till e-böcker, e-tidskrifter och andra digitala fulltextdokument från en mängd olika förlag.
Exempel på aggregatorer är Dawson, EBSCO och ProQuest.

                                                                                                                                                                                   

Alias:

En förenklad webbadress som pekar mot en domän. Alias används ofta för att skapa webbadresser som är lätta att lägga på minnet.
Ett exempel på ett alias som används inom LUB är http://lubsearch.lub.lu.se och http://publications.lub.lu.se.

              

Autopopulering:

Automatisk överföring av data mellan två olika system.

                                                   

BIBSAM-konsortiet:

Enhet på Kungliga Biblioteket som sedan 1990-talet tecknar och administrerar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser å svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts vägnar. Du kan läsa mer om konsortiet här.
Lunds Universitet är medlem i BIBSAM-konsortiet, eftersom de nationella avtalen kräver mindre personella resurser och tenderar till att bli billigare än lokala avtal.   

                  

BIBSAM-paket: 

Begreppet refererar till de tidskriftspaket som medlemmar i BIBSAM-konsortiet har möjlighet att teckna licensavtal för.

           

CAS (Central Authentication Service):

En programvara som används inom hela LU för att autentisera/kontrollera identiteten på användare som försöker komma åt tjänster från datorer utanför LU:s IP-range. Användare behöver ett giltigt studentkonto eller en giltig LUCAT-identitet för att kunna använda programvaran.
CAS är kopplad till LUBsearch och alla licensierade e-resurser som biblioteken vid Lunds universitet har.

  

CustomLinks:

Direktlänkar till fulltext (alternativt webbsida med abstract där man kan ladda ner fulltext) i LUBsearch-poster. Länkarna har för det mesta länktexten Linked Full Text och byggs av systemadministratörer.
Att CustomLinks saknas på en del poster beror att det inte alltid är tekniskt möjligt att skapa direktlänkar.

         

Databaslistan:

Refererar till den tjänst som kallas Databases A-Z. Tjänsten består av sök- och bläddringsbar lista över LUB:s licensierade databaser och plattformar samt vissa gratistjänster som är av intresse för fakultetsbiblioteken.
Till skillnad från ePublications är den här tjänsten byggd lokalt och inbäddad i LUBsearch.

           

Discovery:

Ett system där man kan söka efter bl.a. artiklar, e-böcker och ett biblioteks tryckta bestånd. Både LUBsearch och föregångaren Summon är s.k. discoverysystem.

  

DOI (Digital Object Identifier):

Ett permanent identifieringsnummer som tilldelas elektroniska dokument och som går att använda för att få stabil länkning till en artikel. Läs mer här.
Har man tillgång till en artikels DOI-nummer kan man via en s.k. DOI resolver få fram vilken artikel det rör sig om.

     

DRM (Digital Rights Management):

En samlingsbeteckning för ett flertal olika tekniker som har till mål att från utgivarens perspektiv kontrollera spridning och användning av digitalt material.
DRM används framförallt på e-böcker från aggregatorer och begränsar användarnas möjligheter att skriva ut och kopiera delar av texten i e-boken.

  

Dynamiska länkar:

Icke-permanenta webbadresser som blir inaktiva över tid. Dynamiska länkar kan inte kopieras från webbadressfältet och läggas in på t.ex. en webbsida (istället skall de permalänkar som vanligtvis ligger inbäddad i posterna användas).
Exempel på resurser som använder dynamisk länkning är LUBsearch, EBSCOhost-databaserna och plattformen OVIDsp.

   

EDS (EBSCO Discovery Service):

Namnet på systemleverantören EBSCO:s discoverytjänst. Förkortningen EDS används om det bakomliggande systemet och vår lokala uppsättning kallas LUBsearch.

           

ePub:

Ett format för e-böcker.
Formatet är omflödningsbart, vilket innebär att texten kan optimeras för aktuell bildskärm. Läsaren kan även själv påverka exempelvis teckensnitt, teckenstorlek samt radavstånd, vilket underlättar för användare med läs- och skrivsvårigheter.

 

ePublications

Ett sökverktyg där du kan söka fram länkar till alla de e-tidskrifter och e-böcker som biblioteken vid Lunds universitet prenumererar på.
ePublications delar samma KnowledgeBase som Full Text Finder, vilket innebär att allt innehåll som går att hitta i sökverktyget också ska gå att nå via länkservern.

             

ERM:

Förkortning för Electronic Resource Management. Ett system för att samla och administrera information om licensierade produkter, t.ex. avtal, priser, inloggningar och avtalsperiod.

  

EZproxy (Proxyserver):

En proxyserver används för att ge användare fjärråtkomst till ett datornätverk.
De flesta av LUB:s licensierade e-resuser autentiserar användare via  IP-adress. Då användare befinner sig på en IP-adress utanför LU:s nätverk och klickar på en länk med s.k. IP-check identifierar proxyservern IP-adressen. Användaren skickas då till CAS där hen ombeds logga in med sitt studentkonto eller sin LUCAT-identitet och kan efter inloggningen komma åt e-resursen.
För att åtkomst till en specifik e-resurs ska fungera utanför LU:s nätverk måste e-resursens webbadress vara registrerad i proxyserverns index.

 

Full Text Finder

Namnet på EBSCO:s länkserver. Lokalt används Full Text Finder i LUBsearch, i bibliografiska databaser (t.ex. Web of Science) och andra tjänster (t.ex. Google Scholar).

  

IP-adress:

En IP-adress eller ett IP-nummer är en sifferserie (t.ex. 130.235.19.202) som används som adress för en enskild dator.
Vissa nätverk använder s.k. dynamiska IP-adresser, vilket innebär att datorerna i nätverket ges tillfälliga IP-nummer när en användare kopplar upp sig mot Internet. När användaren stänger av datorn blir IP-numret ledigt för en annan dator.

  

IP-check:

En IP-check är ett prefix som måste läggas till webbadresser för licensierade resurser för att det ska gå att nå det material som biblioteken vid Lunds universitet betalar för utanför LU:s nätverk.

      

Link Resolver se Länkserver

   

LUBsearch:

Lunds universitets lokala installation av discoverysystem EDS. I den lokala installationen kan man t.ex. söka bland metadata från majoriteten av LUB:s licensierade e-resurser, en del Open Access-material, SwePub och bibliotekskatalogen LUBcat. Även ePublications och Databases A-Z är delar av LUBsearch.

 

Länkserver (Link Resolver):

En länkserver eller Link Resolver är ett länkningssystem som kopplar samman ett biblioteks elektroniska resurser i fulltext med andra tjänster (t.ex. discoverytjänster och bibliografiska databaser som Web of Science och PubMed).

  

Licensierade e-resurser:

Elektroniska resurser som ett bibliotek har betalat för tillgången till (vanligtvis i prenumerationsform).
Användningsvillkor och vad som gäller vid eventuell uppsägning regleras i ett licensavtal.

  

Länkservermeny:

En mellansida som man kan hamna på när man klickat på en länkserverikon (lokalt kallas knappen Full Text Finder) eller en länk som förmedlats av en länkserver (lokalt genereras dessa länkar från Full Text Finder och återfinns i Libris, LUBcat och LUBsearch). På mellansidan finns referensinformation samt länk(ar) till fulltext, alternativt till ett fjärrlånesystem (när biblioteket saknar fulltext).

  

Managed Packages:

I administrationsverktyget för EBSCO:s länkserver Full Text Finder finns en stor mängd metadata på titelnivå. Metadatan är strukturerad i så kallade Managed Packages som är uppdelade per leverantör och används av administratörer som inne i administrationsverktyget specificerar sitt biblioteks elektroniska bestånd, så att information om tillgång lagras i länkservern.
I administrationsverktyget finns en funktion som gör att metadata för de titlar som tillkommer till t.ex. ett tidskriftspaket automatiskt kommer in i länkservern. 

  

OPAC (Online Public Access Catalog):

Ett webbgränssnitt för en bibliotekskatalog, för LUs del LUBcat. En OPAC innehåller ofta möjligheter att söka och reservera media, se aktuella lån och låna om dem.

  

OpenURL:

En standardiserade form av länk som innehåller referensinformation (metadata) och bl.a. används vid länkning från länkserver till fulltext.

  

Permalänkar:

Stabila och beständiga webbadresser som är avsedda att fungera över lång tid och som därför bör användas vid länkning.

 

Proxyserver (EZproxy):

En proxyserver används för att ge användare fjärråtkomst till ett datornätverk.
De flesta av LUB:s licensierade e-resuser autentiserar användare via  IP-adress. Då användare befinner sig på en IP-adress utanför LU:s nätverk och klickar på en länk med s.k. IP-check identifierar proxyservern IP-adressen. Användaren skickas då till CAS där hen ombeds logga in med sitt studentkonto eller sin LUCAT-identitet och kan efter inloggningen komma åt e-resursen.
För att åtkomst till en specifik e-resurs ska fungera utanför LU:s nätverk måste e-resursens webbadress vara registrerad i proxyserverns index.

  

Session:

En tidsbegränsad uppkoppling mot en databas eller söktjänst.
Vanligtvis avbryts en session efter en viss tids inaktivitet och gör länken till en databas eller söktjänst oanvändbar.

  

Singelprenumeration:

En singelprenumeration avser en enstaka prenumeration på en elektronisk tidskrift.

 

Tidskriftspaket:

Hela eller valda delar av ett förlags elektroniska tidskriftsutgivning som säljs till ett bibliotek.