Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Söktips

Fraser söks lättast genom att sätta söktermerna inom citattecken, t.ex. “heart failure”. Det fungerar med Find all my search terms och Find any of my search terms. Observera att så kallade stoppord (t.ex. "in", "the", "of" etc.) även plockas bort vid frassökningar.

Även trunkering (t.ex. heart* för sökning på ordstammen) och jokertecken (t.ex. S?rensen för Sörensen eller Sørensen, eller colo#r för color eller colour) går att använda.

Enkel sökning (Basic Search)

Enkel sökning (Basic Search) söker på följande:

 • Författare (Author)
 • Ämne (Subject)
 • Nyckelord (Keywords)
 • Titel (Title information including source title)
 • Abstract (om det inte finns något abstract är det de första 1500 tecknen i HTML fulltext som söks igenom)

 

Avancerad sökning (Advanced Search)

I avancerad sökning kan du kombinera flera olika delsökningar i olika fält till en mer komplex sökning. Observera att du måste välja antingen AND eller OR mellan alla fält du söker i. Det går bra att kombinera flera termer med OR inom ett fält för att sedan kombinera fälten med AND.

Det går att specificera i vilket fält du söker i den avancerade sökningen:

 

Viktigt att tänka på:

 • när du använder dig av avancerad sökning väljer programmet AND före OR
 • om du använder en kombination av AND och OR så använd parentes omkring de ord du vill skall höra ihop med OR, annars kan sökningen bli något annat än du tänkt dig

(mouse OR rat) AND trap ger artiklar om musfällor eller råttfällor men sökningen mouse OR rat AND trap ger träffar på artiklar som handlar om råttfällor eller möss.

Det går också att använda komplexa söksträngar med parenteser tillsammans med olika operatorer.

 

Sökinställningar (Search Options)

I både den enkla och den avancerade sökningen finns ett antal valmöjligheter:

A - Search modes

De olika sökinställningarna innebär att sökorden hanteras på olika sätt. Förvalt är Find all my search terms (OCH/AND) som innebär att alla söktermer ska återfinnas i de sökta fälten för att posten ska komma med i träfflistan.

Har du väldigt specifika söktermer kan Find any of my search terms (ELLER/OR) användas för att få träff på någon av termerna.

Proximity search innebär att söktermerna ska vara inom fem ord ifrån varandra (NEAR 5).

Använd SmartText-sökning när du inte får några träffar eller om du vill söka med hjälp av en större mängd text. Det går att klippa in upp till 5000 tecken och söka på hela texten. Då analyserar en algoritm texten och tar ut centrala termer och använder dem som sökord. Observera att sökningen då bara görs i EBSCO-databaser (t.ex. MEDLINE och CINAHL).

B - Apply related words

Kryssa i rutan om du vill att systemet mappar söktermerna med närliggande termer och söker på dem också.

C - Also search within the full text of the articles

Kryssa i rutan om du vill att systemet söker i hela artiklarna i de fall EBSCO har avtal med förlaget även om LU inte har tillgång till fulltexten. Det ger fler träffar eftersom söktermerna inte behöver återfinnas i de korta bibliografiska posterna eller i förlagsinformation, utan kan förekomma endast i själva artikeln (men då relevansrankas den lägre än i fall där ordet förekommer i titel eller som ämnesord.

D - Peer Reviewed

Kryssa i rutan om du vill begränsa sökningen till artiklar som är publicerade i tidskrifter som är kollegialt granskade (peer reviewed). Detta medför att bokrecensioner, letters to the editor med mera inte dyker upp i träfflistan.

E - Reviewed Book Title

Innebär att du avgränsar sökningen till artiklar som innehåller söktermen eller söktermerna i titeln. Observera att funktionen inte fungerar på det sättet som namnet indikerar!

F - Journal name

Avgränsar sökningen till den tidskrift som anges (Obs, ej förkortade tidskriftsnamn).

G - Library Catalogue (LUBcat)

Kryssa i rutan om du vill begränsa sökningen till bibliotekskatalogen LUBcat. Ovanför kan du välja Location för att söka i ett specifikt bibliotek vid Lunds universitet.

H - Available in Library Collection

Är förvald och innebär att du bara söker bland material som är tillgängligt i bibliotekens samlingar, dvs. e-resurser som LU betalar för, material som finns i bibliotekskatalogen LUBcat eller som är Open Access. Välj bort om du vill göra mer uttömmanade sökningar i indexet, dvs. söka i hela Scopus, MEDLINE, Web of Science, etc.

I - Date Published

Avgränsar vilken period för publicering du söker i.

J - Author

Avgränsar sökningen till det eller de författarnamn som anges.

Sökhistorik (Search History)

I sökhistoriken (Search History) kan du återgå till tidigare sökningar och revidera dem. Du kan också kombinera flera sökningar till komplexa sökningar. I bilden ovan är sökning 3 (S3) en sammanslagning av S1 (findability OR retrievability) och S2 (web OR internet), det vill säga en sökning med två block: (findability OR retrievability) AND (web OR internet).

Träfflista (Result List)

I träfflistan rankas träffarna efter en relevansberäkning, men listan går också att sortera på utgivningsdatum (fallande eller stigande).

Relevansen beräknas genom att man tar hänsyn till var och hur ofta söktermerna förekommer.

I viktighetsordning:

 1. i fält för ämnesord från kontrollerade tesaurer (ämnesordslistor)
 2. i titel
 3. bland artikelförfattarens ämnesord
 4. i abstract
 5. i fulltexten (om den är indexerad av EBSCO)

Exakta träffar rankas högst; dock tas också hänsyn till var sökorden återfinns. Hur ofta söktermerna förekommer i förhållande till textens längd (densitet), i synnerhet om det förekommer i titel, ämnesordsfält eller abstract, vägs också in.

Andra faktorer som påverkar rankningen:

 • Dokumenttyp: vissa typer kan värderas lägre
 • Publiceringsdatum: vid likvärdig relevans rankas de senast publicerade dokumenten högre
 • Längd: vid likvärdig relevans rankas längre artiklar högre än kortare artiklar

Efter att relevansen beräknats i de olika datakällorna så sammanställs alla matchande träffar i en träfflista. Då tas de träffar som förekommer i flera datakällor bort så att bara en artikelpost visas i träfflistan. Om matchningen fungerar visas alltså inte posterna för en viss artikel från både MEDLINE och CINAHL i träfflistan, utan bara en av posterna (dubbletterna tas bort). Det innebär att en träff från CINAHL högt upp i träfflistan ofta även representerar en träff i MEDLINE.

I träfflistan visas en sammanfattning av posten:

Klicka på Read Now för att komma till fulltexten. Värt att observera är att i slutet av den bibliografiska informationen står det vilken databas träffen och informationen kommer ifrån. I exemplet ovan är källan CINAHL Complete.

Klickar du på en titel så kommer du till den detaljerade posten (som kan vara av olika längd):

Till vänster om den detaljerade posten finns länkar till fulltext, vilka kan vara direktlänkar till en PDF eller en Full Text Finder-länk som omdirigerar dig till fulltexten på dess ursprungssida. Det är samma länkar som används om du trycker på Read Now direkt i träfflistan.

Till höger om den detaljerade posten finns en del funktioner/verktyg:

Vissa av dessa funktioner kräver att du har ett EBSCO-konto som du är inloggad på (OBS att detta inte är samma som ditt studentkonto eller Lucat). 

Värt att notera är funktionen Permalink. Eftersom LUBsearch är sessionsbaserat går det inte att använda länkar som du kopierar från din webbläsares adressfält. Om du klickar på Permalink får du en länk till posten som fungerar.

Begränsningar och fasetter (Limiters and Facets)

I LUBsearch fungerar begränsningar (limiters) och fasetter (facets) olika. Begränsningar kan du göra före sökningen (under Search Options) och de kvarstår tills du tar bort dem. Fasetter är avgränsningar av resultaten i träfflistan. Till vänster om träfflistan finns olika typer av begränsningar och fasetter:

search filters

 

Under Current Search (aktuell sökning) kan du välja bort begränsningar genom att klicka på kryssen.

 

 

 

 

 

Limit to (avgränsa) dina resultat är en miniversion av sökinställningar (se ovan). Om du väljer Show More så får du upp hela rutan med alla valmöjligheter.

 

 

 

 

 

 

 

Material Types (dokumenttyp) listar antalet träffar av varje typ. Det går att avgränsa till en eller flera typer.

 

 

 

 

 

Subject (ämne) är en automatisk klustring av träffarna i delämnen. Användbarheten varierar beroende på träfflistans sammansättning.

Publication (publikation) är antalet träffar per tidskrift.

Publisher (utgivare) är de förlag som gett ut artiklarna/böckerna som visas i träfflistan.

Language (språk) visar antalet träffar på respektive språk.

Location (placering) listar biblioteken vid Lunds universitet där tryckt material från resultatlistan är placerat.

Collection (samling) visar antalet träffar i respektive samling.

Source Databases visar antalet träffar i respektive datakälla (aktiverade deldatabaser förutom sökmotorns grundindex).