Skip to main content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser: Söka i LUBsearch

Sök och avgränsa i EDS

Introduktionsfilmerna nedan visar vilka funktioner som finns i EBSCO Discovery Service, samt hur du kan göra olika avgränsningar. Observera att utseende och vissa funktioner kan skilja sig åt i versionen vi har vid Lunds universitet (LUBsearch). Mer detaljerad information om sökningar i LUBsearch hittar du längre ned på denna sida.


Funktioner i EDS


Avgränsningar i EDS

Söka i LUBsearch

Nedan kan du läsa mer om:

 

Enkel sökning (Basic Search)

 

 

Se även Sökval (Search Options) och Sökhistorik nedan.

Avancerad sökning (Advanced Search)

I avancerad sökning kan man kombinera flera olika delsökningar i olika fält till en komplexare sökning. Observera att man måste välja antingen AND eller OR mellan alla fälten man söker i. Det går bra att kombinera flera termer med OR inom ett fält för att sedan kombinera fälten med AND.

 

 

Det går att specificera vilket fält man söker i den avancerade sökningen. 

 

 

Viktigt att tänka på:

  • när du använder dig av avancerad sökning väljer programmet AND före OR
  • om du använder en kombination av AND och OR så använd parentes om de ord du vill skall höra ihop med OR annars kan sökningen bli något annat än du tänkt dig

(mouse OR rat) AND trap ger artiklar om musfällor eller råttfällor men sökningen mouse OR rat AND trap ger träffar på artiklar som handlar om råttfällor eller möss.

Fraser söks lättast genom att sätta söktermerna inom citattecken, t.ex. “heart failure”, och det fungerar med Find all my search terms och Find any of my search terms (se nedan). Observera att så kallade stoppord (t.ex. "in", "the", "of" etc.) även plockas bort vid frassökningar. Läs mer om detta i hjälptexterna i LUBsearch.

Även trunkering (t.ex. heart* för sökning på ordstammen) och jokertecken (t.ex. S?rensen för Sörensen eller Sørensen, eller colo#r för color eller colour) går att använda - se hjälptexterna i LUBsearch för mer information.

Det går också  att använda komplexa söksträngar med parenteser tillsammans med olika operatorer.

 

Sökinställningar

I både den enkla och den avancerade sökningen finns ett antal val man kan göra:

A. De olika sökinställningarna innebär att sökorden hanteras på olika sätt. Förvalt är Find all my search terms (OCH/AND) som innebär att alla söktermer ska återfinnas i de sökta fälten för att posten ska komma med i träfflistan.

Har man väldigt specifika söktermer kan Find any of my search terms (ELLER/OR) användas för att få träff på någon av termerna.

Proximity search innebär att söktermerna ska vara inom fem ord ifrån varandra (NEAR 5).

SmartText-sökning används när man inte får några träffar eller om man vill söka med hjälp av en större mängd text. Det går att klippa in upp till 5000 tecken och söka på hela texten. Då analyserar en algoritm texten och tar ut centrala termer och använder dem som sökord. Man söker då bara i EBSCO-databaser (t.ex. MEDLINE och CINAHL).

B. Apply related words (närliggande söktermer) innebär att systemet mappar söktermerna med närliggande termer och söker på dem också.

C. Sök även i artiklarnas fulltext är inte förvalt i LUBsearch och innebär att man söker i hela artiklarna i de fall EBSCO har avtal med förlaget även om LU inte har tillgång till fulltexten. Det ger fler träffar eftersom söktermerna inte behöver återfinnas i de korta bibliografiska posterna eller i förlagsinformation, utan kan förekomma endast i själva artikeln (men då relevansrankas den lägre än i fall där ordet förekommer i titel eller som ämnesord - se nedan om relevansberäkning).

D. Accessible at Lund University (fulltext + LUBcat) innebär att man bara söker bland material som är tillgängligt i bibliotekens samlingar, dvs. e-resurser som LU betalar för, material som finns i bibliotekskatalogen LUBcat eller som är Open Access. Välj bort om du vill göra mer uttömmanade sökningar i indexet, dvs. söka i hela Scopus, MEDLINE, Web of Science, etc.

E. Author (Författare) avgränsar sökningen till det eller de författarnamn som anges.

F. Journal Name (tidskriftsnamn) avgränsar sökningen till den tidskrift som anges (Obs, ej förkortade tidskriftsnamn).

GPeer reviewed begränsar sökningen till artiklar som är klassificerade som kollegialt granskade (peer review). Dvs. tar bort bokrecensioner, letters to the editor, osv.

HDate Published (publiceringsspann) avgränsar vilken period man söker i.

IReviewed Book Title innebär att man avgränsar sökningen till artiklar som innehåller söktermen eller söktermerna i titeln. Observera att funktionen inte fungerar på det sättet som namnet tyder på!

J. Catalog Only och Location begränsar sökningen till bibliotekskatalogen LUBcat. Med Location Instructions for Paste and Spellcheck an du välja att söka i ett specifikt bibliotek inom Lunds universitet.

 

Sökhistorik

I sökhistoriken (Search History) kan man återgå till tidigare sökningar och revidera dem. Man kan också kombinera flera sökningar till komplexa sökningar. I bilden nedan är sökning 3 (S3) en sammanslagning av S1 (findability OR retrievability) och S2 (web OR internet), dvs en sökning med två block: (findability OR retrievability) AND (web OR internet).

 

Presentation av träffarna

I träfflistan rankas träffarna efter en relevansberäkning, men listan går också att sortera på utgivningsdatum (fallande eller stigande).

 

Relevansen beräknas genom att man tar hänsyn till var och hur ofta söktermerna förekommer.

I viktighetsordning:

  1. i fält för ämnesord från kontrollerade tesaurer (ämnesordslistor)
  2. i titel
  3. bland artikelförfattarens ämnesord
  4. i abstrakt
  5. i fulltexten (om den är indexerad av EBSCO)

Exakta träffar rankas högst, dock läggs också hänsyn till var sökorden återfinns. Hur ofta söktermerna förekommer i för hållande till textens längd (densitet), i synnerhet om det förekommer i titel, ämnesordsfält eller abstract vägs också in.

Andra faktorer som påverkar rankningen:

  • Dokumenttyp: vissa typer kan värderas lägre
  • Publiceringsdatum: Vid likvärdig relevans rankas de senast publicerade dokumenten högre
  • Längd: Vid likvärdig relevans rankas längre artiklar högre än korta artiklar

Efter att relevansen har beräknats i de olika datakällorna så sammanställs alla matchande träffar i en träfflista. Då tas de träffar som förekommer i flera datakällor bort så bara en artikelpost visas i träfflistan, dvs. om matchningen fungerar visas inte posterna för en viss artikel från både MEDLINE och CINAHL i träfflistan, utan bara en av posterna (dubbletterna tas bort). Det innebär att en träff från CINAHL högt upp i träfflistan ofta även representerar en träff i MEDLINE.

I träfflistan visas en sammanfattning av posten:

 

 

Värt att observera är att i slutet av den bibliografiska informationen står det vilken databas träffen och informationen kommer ifrån. Exemplet ovan är källan CINAHL Complete.

Klickar man på en titel så kommer man till den detaljerade posten (som kan vara av olika längd):

 

  

Till vänster om den detaljerade posten finns länkar till fulltext, dessa kan vara direktlänkar till en PDF eller en FullTextFinder-länk (fd. LU Linker) som omdirigerar dig till fulltexten på dess ursprungssida.


 

Det är samma länkar som finns i träfflistan.

 

E-böcker och "Terms of use"

Vissa e-böcker med ett begränsat antal samtidiga användare har en länk med den gröna texten "Terms of use". Klickar man på länken får man kortfattad information om vad som gäller för just den boken.

 

 

 

Begränsningar och fasetter

 

I LUBsearch fungerar begränsningar (limiters) och fasetter (facets) olika. Begränsningar kan man göra före sökningen (under Search Options) och de kvarstår tills man tar bort dem (eller väljer New Search). Fasetter är avgränsningar av resultaten i träfflistan. Till vänster om träfflistan finns olika typer av begränsningar och fasetter:

 

  

 

A.  Under Current Search (aktuell sökning) kan man välja bort begränsningar genom att klicka på kryssen.

B. Limit to (avgränsa) dina resultat är en mini-version av sökalternativ (se ovan). Om man väljer Show More så får man upp hela rutan med alla valmöjligheter.

C. Material Types (dokumenttyp) listar antalet träffar av varje typ. Går att välja att avgränsa till en eller flera typer.

D. Subject (ämne) är en automatisk klustring av träffarna i delämnen. Användbarheten varierar beroende på träfflistans sammansättning.

E. Publication (publikation) är antalet träffar per tidskrift.

F. Publisher (utgivare) är de förlag som gett ut artiklarna/böckerna som visas i träfflistan.

G. Language (språk) visar antalet träffar på respektive språk.

HLocation (placering) listar biblioteken vid Lunds Universitet där tryckt material från resultatlistan är placerat.

I. Collection (samling) visar antalet träffar i respektive samling.

J. Source Databases (datakällor) visar antalet träffar i respektive datakälla (aktiverade deldatabaser förutom sökmotorns grundindex).