Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

MedCULs allmänna bibliotek: Feedback

Hatties feedback-beskrivning

Feedback - handout

Feedback för lärande

Feedback, feedforward, jag-budskap och struktur för feedback på språng och i samtal 

Att hjälpa studenten att reflektera över sin feeback

Mål med metoden:

Att öka acceptans och användning av feedback för lärande och bättre prestation.

Metoden innebär att man bryter ner reflektion i hanterbara steg:

Feedback books

Artiklar Feedback

Alternativ till "sandwich-feedback"

Förhållningssätt och modell  för feedback och kommunikation användbar både vid handledning och ledarskap!!

Om feedback (se också utforskande handledning)

Vad är feedback/återkoppling?

Begreppet feedback introducerades på 40-talet och användes inom den nya regler- och datatekniken som växte fram. Som teknisk term betecknar feedback den information som ett system använder för att göra korrigeringar inför att uppnå ett mål. Feedback/återkoppling består i att en viss effekt, t ex höjd temperatur i en värmepanna, registreras av en sensor som sänder en signal tillbaka till värmekällan så att värmen minskar till dess att en ny signal aktiverar värmealstringen på nytt. I utökad betydelse används nu ”feedback” eller ”återkoppling” bland annat för att beteckna kommunikation mellan människor i syfte att utveckla kunnande och vetande. Många studier har visat på vikten av feedback för lärande och utveckling av klinisk kompetens. Att få använda andra som ”spegel” när du utför handlingar på vägen till ett optimalt professionellt beteende har visat sig vara en effektiv inlärningsmetod. (Rees & Shepherd 2005, Veloski et al, 2006, Hattie & Timperley  2007)

Att ge feedback är att ge en person information som beskriver hur du uppfattar dennes beteende i en given aktivitet. 

Feedback gör oss medvetna om vad vi gör och hur vi gör detta. Vi använder oss av andras reaktioner som en spegel för observation av konsekvenserna av vårt beteende. Med hjälp av denna information kan vi modifiera vårt beteende och utveckla färdigheter.Många missförstånd och låsningar i kommunikationen mellan människor beror på att vi fäller omdömen om varandra på en alltför hög abstraktionsnivå utan att förklara vilken betydelse vi lägger i det eller vilken tankeprocess som ligger bakom omdömet. ”We need not judge which is true. We need to understand the way individuals reason, the way their minds work.”(Argyris 1985) Om du fäller omdömet ”du verkar ointresserad” är detta en personlig tolkning av ett konkret beteende. Vad betyder detta egentligen? Vilka beteenden åsyftar du och vad, enligt din kultur och referensram, innebär att du tolkar detta beteende som ointresse? För att feedback ska vara konstruktiv och ett stöd för självreflektion och lärande gäller det att fundera över vad som utgör konstruktiv feedback.

Feedbackformulär för feedback till studenter (exempel från Termin 11) samt feedback till handledare se boxen till vänster på denna sida!

Feedback Slideshow Ed White

Spegling