Skip to main content
Lund University

Mänskliga rättigheter: Svenskt offentligt tryck

Hjälpmedel för att söka svensk rätt

Offentligt tryck på Lunds universitetsbibliotek

UB har som uppgift att ta emot och bevara allt offentligt material som trycks i Sverige. Nyare material är sökbart i Riksdagens databas.

Statens offentliga utredningar (SOU) och departementsserien (Ds)

Statens offentliga utredningar är en serie med rapporter och betänkanden från svenska statliga utredningar. Departementsserien är en serie med rapporter och betänkanden från utredningar inom svenska departement.

Allmänna svenska juridiska databaser och rättspraxis

Rättsinformation

Äldre svensk rätt