Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Evidensbaserad medicin: Söka evidensbaserat

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

Komma igång med evidensbaserad informationssökning

Beroende på vad som är syftet med ditt arbete blir informationssökningen olika omfattande. Här ger vi tips kring hur du kan söka informaton utifrån olika syften. Vi ger några tips på databaser och andra källor som är relevanta.

  • Utgå gärna ifrån PICO, SPICE eller PEO även när du söker, för att se till att din frågeställning speglas i sökningen. Du behöver dock inte ha sökord från alla fält i modellerna. Blocksökning där du grupperar dina sökord kan vara en bra sökteknik.
  • När du bedömer material du hittar kan du ha nytta av evidenshierarkin, för att värdera det du hittar.
  • Olika studietyper kan vara relevanta för olika typer av frågeställningar.
  • Filterfunktioner i databaserna är kraftfulla för att hjälpa dig sålla i materialet. I många databaser kan du filterar på artikeltyp eller studiedesign. Då kan du lättare få fram de studietyper som är relevanta för din frågeställning.

Vilka studietyper kan besvara min fråga?

Källa: Modell efter SBU:s bok, kapitel 3, Strukturera och avgränsa översiktens frågor.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok. (2. uppl.) Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

 

Blocksökning

Film om hur man gör blocksökningar. Den här utgår från en SPICE-frågeställning.

 

Blocksökning (3:30 min)

Sök i PubMed

Här finns filmer som visar hur du söker mer avancerat i PubMed, steg för steg.

Till filmerna om PubMed

Databaser

Här finns ett urval av databaser som är relevanta att söka i vid evidensbaserat arbete.
Du når dem via länken nedan. Logga in med studentkonto/Lucat för tillgång utanför Campus

Medicinska databaser

Cochrane Library
Databas med systematiska översikter.

PubMed
Stor databas som täcker de flesta medicinska områden

Embase
Täcker de flesta medicinska ämnesområdena, välj med fördel Embase om du har en läkemedelsrelaterad frågeställning.

Cinahl Complete
Stor databas som täcker ämnesområden inom omvårdnad

PsycINFO
Här finns material från hälsovetenskaplig forskning, beteendevetenskaper och samhällsvetenskap.

OTSeeker
Databasen samlar systematiska översikter och RCT inom arbetsterapi.

Pedro
Systematiska översikter, RCT, kliniska riktlinjer inom fysioterapi.

Har du förslag på fler databaser du tycker ska finnas med här? Kontakta oss.

Stöd i att söka?

Är du lärare och vill ha stöd för dina studenter i evidensbaserad informationssökning?
Ta kontakt med din bibliotekarie, så kan vi gemensamt utforma undervisning och handledning.

Övriga resurser

Här är fler databaser som kan användas, men som universitetet inte har licens för.

Clinical Key

Best Practice

Up To Date

TRIP Database

SpeechBite