Skip to Main Content
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

EVIDENSBASERAD LITTERATURSÖKNING I PRAKTIKEN

4 tips för dig som ska göra en litteratursökning

  1. Utgå gärna ifrån PICO, SPICE eller PEO-modellerna som beskrivs under fliken “Hur gör jag? EMB-modeller och checklistor” när du ska göra en litteratursökning för att se till att din frågeställning speglas i sökningen. Du behöver inte ha sökord från alla fält i modellerna.
  2. Blocksökning, det vill säga att du grupperar dina sökord, kan vara en bra sökteknik.
  3. Filterfunktionerna i databaserna är en mycket bra hjälp för att sålla i referenserna. I många databaser kan du filtrera på artikeltyp eller studiedesign – då kan du lättare få fram de studietyper som är relevanta för din frågeställning.
  4. När du bedömer material du hittar kan du ha nytta av så kallad evidenshierarki för att värdera det du hittar. Du kan läsa mer om evidenshierarki under fliken "Granska och evidensgradera".

Vilka studietyper kan besvara min fråga?
 

Frågeställning

Kunskapsdomän

Möjlig studiedesign?

Hur många har ett   hälsoproblem?

Prevalens

Tvärsnittsstudie

Varför får några problemet, medan andra är friska?

Etiologi

Kohort

Fall/kontroll

Hur avgör vi vem som har hälsoproblemet?

Diagnostik

Tvärsnittsstudie med referensstandard, RCT

Vad kan vi göra för att behandla?

Behandlingseffekt

Systematisk översikt

Randomiserad kontrollerad studie

Kontrollerad klinisk prövning, CCT

Vad kan vi göra för att förebygga?

Prevention

Randomiserad kontrollerad studie

Kohortstudie

Fall/kontroll

Hur går det för patienten som har hälsoproblemet?

Prognos

Kohortstudie

fall/kontroll

Hur upplevs det? Helhetsbild av varför behandlingen fungerar eller ej?

Erfarenhet

Upplevelse

Kvalitativ

Tabellen är fritt baserat på föreläsningen "Kritisk vurdering av fag- och forskningsartikler" av Lena Nordheim, 2017, samt boken Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen, Nyrén et al, 2018.

BEHÖVER DU STÖD ELLER TIPS FÖR DIN LITTERATURSÖKNING?

Vi på Bibliotek & IKT hjälper dig med

  • val av sökord
  • blocksökningar
  • sökstrategier
  • EBM-modeller eller
  • val av databaser.

Medarbetare på Medicinska fakulteten kan boka handledning eller beställa en litteratursökning:
Anmälningsformulär för boka handledning och sökstöd (bokningsformulär)

Studenter kan boka enskild handledning i sökstrategier (en timma):
Boka din kontaktbibliotekarie (bokningsformulär)

DATABASER FÖR DIN LITTERATURSÖKNING

Som student och medarbetare har du tillgång till databaser som Lunds universitet har licens för. För tillgång utanför Lunds universitets nätverk behöver du logga in med studentkonto eller Lucat.
Databaser inom Medicin & Hälsa via LUBSearch, Lunds universitet

Du som är kliniskt verksam har tillgång till databaser för EBM-arbete och litteratursökning på din arbetsplats – kontakta ditt sjukhusbibliotek. Exempel på sådana databaser är Clinical Key, Best Practice, Up To Date, TRIP Database.

VIDEOGUIDER OCH FILMER: BLOCKSÖKNING OCH PUBMED – STEG FÖR STEG

Hur du gör en blocksökning utifrån SPICE-modellen

 

Blocksökning (3:30 min)

PubMed – steg för steg

På webbsidan PubMed® Online Training finns flera filmer som visar hur du kan göra en mer avancerad och strukturerad sökning PubMed:
PubMed® Online Training (ny flik extern webbplats)