Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Evidensbaserad medicin: Hur gör jag?

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

Komma igång

För att komma igång med EBM-arbetet behöver du bestämma vilken nivå arbetet ska ske på. Nedan finns tips för nivåbestämning. Vi presenterar här också några modeller för hur du kan strukturera din frågeställning, utifrån olika ämnesområden. Här kan du också se material om hur olika typer av material rankas utifrån evidensvärde (evidenshierarkier).

  • PICO-modellen passar bra för behandlings- och interventionsinriktade frågeställningar t ex kliniska frågor.
  • SPICE-modellen passar bra för kvalitativa frågesgällningar t ex inom omvårdnad.
  • PEO-modellen passar inom t ex arbetsterapi och utgår ifrån person, miljö och arbete.

Vilken nivå?

EBM kan göras på flera nivåer. Vilken som är din utgångspunkt styr också hur omfattande arbetet blir. Här är några exempel på hur EBM kan användas:

  • Ska du skriva examensarbete där du undersöker vilken behandling som är bäst?
  • Ska du skriva en litteraturstudie med systematisk ansats, eller en kritisk litteraturgranskning?
  • Ska du ta fram en ny vårdplan för din avdelning?
  • Ska du skriva en systematisk översikt, t ex en Cochrane-översikt?

Beroende på nivån omfattar arbetet de flesta stegen i EBM men i varierande omfattning. Tabellen EBM på olika nivåer till höger ger exempel på vad du kan behöva göra.

PRISMA checklista

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) är en internationell standard för arbetsprocessen med systematiska översikter som du kan använda som stöd.

Checklistan hjälper dig att strukturera din redovisning av hur du sökt, vilka studier du valt ut, motivering av dina urvalsprinciper, samt hantering av bias.

Här finns en checklista över viktiga steg, och ett diagram för redovisning av urval (flow diagram)

Cochrane Interactive Learning

PICO-modellen

Utgå från PICO-modellen när du vill hitta studier med kliniska frågeställningar.

PICO (2:56 min) En introduktion till PICO.

SPICE-modellen

Vid kvalitativa frågeställningar kan man utgå från SPICE-modellen.

Vad är SPICE? (2:59 min)

Evidenshierarki

Vad menas med evidenshierarkier? Olika typer av studiedesign rankas olika högt. Här får du en introduktion.

Evidenshierarkier (7:30 min)

PEO-modellen

Har du en kvalitativ frågeställning kan du använda PEO-modellen.

Film om PEO (2:37 min).

EBM på olika nivåer

Typ av arbete Söka information Sammanställa och evidensgradera Klinisk tillämpning
Examensarbete- systematisk ansats, kritisk litteraturgranskning

Söka i flera databaser utifrån frågeställningen

Använd PICO/PEO/SPICE

Kan göras som individuellt arbete

Sammanställning i tabellform

Metaanalys kan vara möjlig

Kan göras som individuellt arbete

Beror på omfattningen
​Kan bidra med ny kunskap om aktuellt 
forskningsläge
Ta fram vårdplan/riktlinjer

Söka i flera databaser

Använd PICO/PEO/SPICE 

Fördel att vara flera som utför arbetet

Nationella eller lokala riktlinjer kan finnas som styr vad som ska redovisas i vårdplaner och riktlinjer Syftar till att vara direkt tillämpbar kliniskt
Skriva systematisk översikt 

Söka i alla relevanta databaser

Omfattande sökningar med olika sökteknik

Använd PICO/PEO/SPICE

Fördel att vara flera som utför sökarbetet

Möjligt att använda programvara som t ex RevMan för att samla och hantera materialet

Sammanställning i tabellform

Evidensgradering enligt SBU/GRADE

Metaanalys bör vara möjlig

Vid granskningen ska fler än en person ingå för att det ska vara en systematisk översikt, för att minska risken för bias

Syftar till att vara direkt tillämpbar kliniskt