Skip to Main Content
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

SÅ HÄR KAN DU ARBETA UTIFRÅN ETT EVIDENBASERAT ARBETS- OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Olika “nivåer” för EBM-arbetet

EBM kan göras på flera nivåer. Nästa alla omfattar de flesta stegen i EBM-arbetet (det vill säga formulera frågeställning, informationssökning, kritisk gransking, och applicera i klinisk praktik, förkortat FIKA),
men i varierande omfattning beroende på val av studie eller syfte med ditt arbete: vårdplan, riktlinjer, litteraturstudie med systematisk ansats eller Cochrane-översikt.

För att komma igång med EBM-arbetet behöver du först bestämma vilken nivå arbetet ska ske på. Vilken nivå du väljer att utgå ifrån styr hur omfattande arbetet blir.
I tabellen nedan finns en kortare översikt över vad som krävs beroende på typ av arbete eller studie.


Modeller för hur du kan strukturera din frågeställning utifrån olika ämnesområden

  • PICO-modellen passar bra för behandlings- och interventionsinriktade frågeställningar, exempelvis kliniska frågor.
  • PEO-modellen utgår ifrån person, miljö och arbete och passar för studier där samband och korrelation studeras.
  • SPICE-modellen passar bra för kvalitativa frågesgällningar, exempelvis inom omvårdnad.

PEO-modellen för att kvalititativa frågeställningar

PEO (3:40 min) En introduktion till PEO-modellen som kan vara användbar vid kvalitativa frågeställningar.

PICO-MODELLEN FÖR KLINISKA FRÅGESTÄLLNINGAR

PICO (2:56 min) En introduktion till PICO.

SPICE-MODELLEN FÖR KVALITATIVA FRÅGESTÄLLNINGAR

Vad är SPICE? (2:59 min)

OLIKA KRAV PÅ EVIDENSBASERAT ARBETE (BEROENDE PÅ TYP AV STUDIESYFTE OCH NIVÅ)

Exempel på EBM-krav för olika studietyper

Tabellen nedan ger exempel på vad du kan behöva göra och vilka krav som ställs i de tre olika EBM-stegen: 1. informationssökning, 2. kritisk granskning och 3. applicering i vården.

Skriva examensarbete med systematisk ansats eller skriva en kritisk litteraturgranskning Ta fram vårdplan eller kliniska riktlinjer Skriva systematisk översikt

 

 

 

Steg 1
Informationssökning:

söka i databaser

 

Sök i flera databaser

Använd PICO/PEO/SPICE

Kan göras individuellt

 

 

Sök i flera databaser

Använd PICO/PEO/SPICE

Fördel att vara flera i arbetet

 

Omfattande sökning i alla relevanta databaser

Använd PICO/PEO/SPICE

Möjligt att använda screeningverktyg som Covidence/Rayyan samt RevMan för att samla och hantera materialet

Bör vara flera som deltar i arbetet

 

Steg 2
Kritisk granskning:
sammanställning, kvalitetsgranskning, evidensgradering

 

Granskningsmallar för kvalitetsgranskning

Sammanställning i tabell eller text

Syntes av resultat

 

Nationella eller lokala riktlinjer kan styra vad som ska redovisas i vårdplaner och kliniska riktlinjer

 

Granskningsmallar för kvalitetsgranskning

Sammanställning i tabell eller text

Syntes av resultat

 

Steg 3
Tillämpning i vården

 

Beror på omfattningen, kan bidra med ny kunskap om aktuellt kunskapsläge.

 

Syftar till att vara direkt tillämpbar i klinisk praxis.

 

Syftar till att vara tillämpbar i klinisk praxis.

 

STÖD TILL ATT UTFÖRA SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER

PRISMA:s checklista för systematiska översikter och meta-analyser
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) är en internationell standard för arbetsprocessen
med att ta fram systematiska översikter.
PRISMA:s checklista kan du använda för systmatiska övresikter och meta-analyser. 
Checklistan hjälper dig att
strukturera din redovisning av:

  • hur du sökt
  • vilka studier du valt ut
  • motivering av dina urvalsprinciper
  • hantering av bias.

På PRISMA:s webbplats finns också en mall för redovisning av urval (så kallat flow diagram).
PRISMA:s webbsida med checklista och redovisningsdiagram (öppnas i ny flik)

Cochrane Interactive Learning för systematiska översikter
Cochrane Interactive Learning är ett webbaserat stöd under hela processen med att göra en systematisk översikt: 
allt i från hur du skriver ett protokoll, samlar in och väljer ut studier och dat, till hur du kan göra dataanalys och granska risk för bias samt
hur du kan presentera översikten.
Du lär dig stegvis de olika arbetsdelarna i att göra en litteraturöversikt.

Cochrane Interactive Learning är uppdelad i mindre moduler: välj den modul som är relevant för dig och som du vill lära dig mer om!
När du registrerar dig första gången behöver du sittta på Lunds universitets nätverk, därefter kan du nå verktyget från vilket nätverk som helst
.
Cohcrane Interactive learning (via LU:s LubSearch)