Skip to Main Content
Lund University

Genusvetenskap

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Vetenskapliga tidskrifter

I vetenskapliga tidskrifter publiceras artiklar skrivna av forskare inom ett ämnesområde. De kan presentera nya forskningsrön och resultat, vara översiktsartiklar eller utvärderingar av tidigare forskning samt rent teoretiska.

Att en tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad (”peer-reviewed”) innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har granskats av andra forskare inom samma område innan den publiceras.

Vetenskapliga originalartiklar som beskriver resultatet av en studie/undersökning kännetecknas också av att de följer en viss struktur och innehåller ett antal givna moment och rubriker:

  • Abstract
  • Introduktion med Syfte//Bakgrund
  • Metod & Material/Tidigare forskning på området
  • Resultat
  • Analys 
  • Referenslista

En översiktsartikel redovisar inte resultatet av en egen studie. Däremot beskriver, analyserar, summerar och utvärderar den publicerad forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Översiktsartiklar ger bild av hur forskningen ser ut inom ett ämnesområde.

Översiktsartiklar hittar du både i böcker, vetenskapliga tidskrifter och i rapporter från till exempel myndigheter. Du kan hitta översiktsartiklar i böcker av typen:
Annual review of..., Handbook of..., Research in..., Advances in...

När du söker i internationella databaser kan du kombinera dina sökord med till exempel "literature review" eller "systematic review" för att hitta översiktsartiklar. När du söker svenskt material kan du kombinera dina sökord med till exempel forskningsöversikt, översikt, litteraturgenomgång, litteraturöversikt, litteraturstudie.

Vad är en vetenskaplig text?

Malmö Högskolas Bibliotek (riktar sig till blivande lärare som ska skriva en forskningsöversikt)

Peer review in 3 minutes

This video was created at North Carolina State University Libraries:

Ta reda på mer om vetenskapliga tidskrifter

T.ex. citeringar, ranking, impact factor.

Open Access och parallellpublicering