Skip to Main Content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer

Vetenskapligt material

Hur vet jag om en artikel eller tidskrift är vetenskaplig?

Vad är en vetenskaplig artikel?Illustration över IMRAD-strukturen.

Att en tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad (”peer-reviewed”) innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare innan den publiceras. Vetenskapliga artiklar kännetecknas bl.a. av att de innehåller följande moment:

  • Abstract (sammanfattning av innehåll)
  • Introduktion (syfte och problemformulering)
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion
  • Referenslista (alla dokument som en har använt sig av i texten ska finnas med i referenslistan) 

Vad är vetenskapligt?

Direktiv för ex-jobb

Vetenskapliga publikationer

IMRAD-modellen