Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55

Kursens mål


Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • översiktligt känna till vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa,
 • utifrån vetenskapligt förhållningssätt kunna identifiera och redogöra för avgränsade och självständigt formulerade frågeställningar inom huvudområdet fysioterapi,
 • kunna välja relevanta vetenskapliga metoder för kandidatuppsats.
   

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • självständigt söka och kritiskt bedöma information,
 • bedöma och tillämpa resultat från vetenskaplig litteratur,
 • skriftligt sammanställa, presentera och tolka undersökningsresultat på ett logiskt och strukturerat sätt,
 • självständigt tillämpa och förklara deskriptiv statistik utifrån avgränsade frågeställningar,
 • i samverkan med annan student/-er utveckla en projektplan inom huvudområdet fysioterapi.
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:

 • identifiera och tillämpa grundläggande forskningsetiska överväganden.