Skip to main content
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55: Home

Kursens mål


Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
• översiktligt känna till vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa,
• utifrån vetenskapligt förhållningssätt kunna identifiera och redogöra för avgränsade och självständigt formulerade frågeställningar inom huvudområdet sjukgymnastik,
• kunna välja relevanta vetenskapliga metoder för kandidatuppsats.