Skip to Main Content
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55

Kursens mål


Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • översiktligt känna till vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa,
 • utifrån vetenskapligt förhållningssätt kunna identifiera och redogöra för avgränsade och självständigt formulerade frågeställningar inom huvudområdet fysioterapi,
 • kunna välja relevanta vetenskapliga metoder för kandidatuppsats.
   

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • självständigt söka och kritiskt bedöma information,
 • bedöma och tillämpa resultat från vetenskaplig litteratur,
 • skriftligt sammanställa, presentera och tolka undersökningsresultat på ett logiskt och strukturerat sätt,
 • självständigt tillämpa och förklara deskriptiv statistik utifrån avgränsade frågeställningar,
 • i samverkan med annan student/-er utveckla en projektplan inom huvudområdet fysioterapi.
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:

 • identifiera och tillämpa grundläggande forskningsetiska överväganden.