Gå till huvudinnehållet
Lund University

Planering av studenternas placering HT2020- VT2021

Vad ska studenterna lära sig?

Här hittar du studenternas lärplattform:

Vilka ​fysiska, rumsliga och materiella förutsättningar finns?

Tänk dig att det är studenternas första dag. Var hamnar de först när de kommer? Var sker introduktion till placeringen? Vem tar emot dem? Var ska de byta om? Var har de arbetsplatser? Datorer? Finns det utrymme för dem att göra inläsningar, sökningar på plats? När och var stöter de på annan personal? Mötesplatser? Finns det plats för dem i personalrum/lunchrum/undersökningsrum? Vid morgonmöten, genomgångar med annan personal  - var finns plats för studenterna? Vilka resurser har de tillgång till? Journaler? Material? Andra resurser? Var finns t ex utrymning, brandsläckare och hur får studenterna tillgång till sådan information om arbetsplatsen som andra anställda får?
 

Nedan ett exempel på påbörjad kartläggning:

Vad behöver studenterna veta om arbetsplatsen?

 

Då studenterna snart ska börja funderar du över om du ska skicka ut något så att de kan förbereda sig eller enbart genomföra en introduktion på plats? Du har redan fått några frågor från studenter via kursansvarig om schemat. En student har frågat om hur länge de måste stanna om dagarna. Hur ska du introducera studenterna till placeringen
 

 • Vad behöver de veta innan de kommer?
 • Vilka förväntningar och krav ställs på studenterna själva under placering?
 • Hur anpassar du introduktionstid till placeringens längd?
 • Behöver de tillgång till sådan information om arbetsplatsen som andra anställda får? Fika, lunch, utrymning, brandsläckare etc? Kan du aktivera studenterna i att ta reda på mer om placeringen själva och i så fall hur?
 • Vad behöver de veta/ta reda på för att själva kunna påverka och ta ansvar för sitt lärande? 
 • Quiz? Frågor de själva får leta upp svaren på?
 • På vilket sätt kan du visualisera - använda film, bilder etc för din introduktion?
 • På vilket sätt medvetandegör ni aktuella lärandemål?

 

Varför är det viktigt att studenterna får en meningsfull introduktion?

Att byta arbetsplats ofta och på kort tid anpassa sig till nya utmanande, ibland rent av skrämmande, miljöer är emotionellt och socialt prövande för läkarstudenter (Athreley et al. 2016).  Som läkarstudent flyttar du inte bara fysiskt mellan miljöer utan du flyttar också mellan olika team, personalgrupper och specialiteter.

Att hitta sin plats både fysiskt och socialt är en utmaning särskilt när du är ny i din professionella roll (Hoffman and Donaldsson 2004; Lempp 2005; Kilminster et al. 2010, 2011). Också de som är mer vana i sin läkarroll beskriver känslor av osäkerhet och förvirring i nya positioner och som nykomlingar på en arbetsplats (Zuka and Kilminster 2014).

Att arbeta och utvecklas som läkare kräver återkommande "transitioner" eller övergångar från ett stadium eller en kontext till en annan inte bara för att lära sig att hantera det  kliniska arbetet utan också relationer med kliniska handlerade och andra på på olika arbetsplatser (Teunisson and Westman 2011).

En introduktion till en arbetsplats som är meningsfull utifrån ett studentperspektiv och som tar hänsyn till ovanstående kan göra stor skillnad för en students lärande under en placering.

 

EXEMPEL

Nedan hittar du exempel och resurser för inspiration. Inget som avkrävs en enskild placeringsansvarig men kan tjäna som inspirationskälla.

Hur ska studenterna lära sig det de behöver? 

 OBS! Inför planeringen:

 • tänk på att ta reda på vilken gruppundervisning (t ex case-undervisning) som ingår och när denna är schemalagd så att du vet när du kan planera in annat. (Prata med kursortsansvarig.)
   
 • Tänk på att studenterna kan ha icke-schemabundna aktiviteter som kräver att de lägger tid på dessa.
   
 • Bra att känna till är: 
 • Fundera över hur mkt tid aktiviteter tar. Behöver studenterna tid för inläsning? För- och efter arbete?
   
 • Behövs något särskilt material till studenterna?

Om läraktiviteter

Om avstämningar

Om handledarresurser

Om patientmedverkan

Om observation och återkoppling på Lunds läkarprogram

Du och och en student har kommit överens om att göra en avstämning och diskutera hur hen kan jobba vidare för att utveckla sin förmåga att ta anamnes och status och även kommunicera med patienten. På din mottagning förekommer både vanliga patientkonsultationer och även vissa mer specifika procedurer. Studenten har föreslagit att ni utgår från något av de formulär som används på läkarprogrammet. 

Snart kommer dessa formulär även att användas i digital form. Studenten berättar att hen då kommer att be dig som handledare att ge återkoppling utifrån samma frågor fast i en app i studentens mobil /en läsplatta eller i en dator. Appen är del av ett system för lärande och kvalitetsutveckling som nu implementeras på medicinska fakulteten, LU - Qualiy and Progress System (QPS).

 

Nedan en introduktion till formulären som används på läkarprogrammet till stöd för studenternas lärande.

OBS! Om du får upp en förenklad version av Prezin kan du pröva att använda Chrome som webläsare istället!

Använd MiniCEX eller DOPS

Formulären du hittar här har en skala som utgår ifrån grad av självständighet. Denna skala har skapats i samband med utvecklingen av EPA på läkarprogrammen. Istället för att du som handledare bedömer om studentens beteende är otillfredsställande eller tillfredsställande i olika grad, bedömer du hur pass självständigt studenten kan utöva den aktuella aktiviteten.

På läkarprogrammet används idag MiniCEX och DOPS med olika skalor på de olika terminerna. Så småningom kommer dessa  skalor att bli mer homogena.

Examination

OBS!!!Kom ihåg att det inte är du som handledare som examinerar studenter. All examination görs av examinator för respektive kurs. Du kan däremot bli ombedd av studenter (och kursansvariga) att göra observationer och ge återkoppling med hjälp av formulär -  fr om 2021 ofta digitala. Dessa kan studenten sedan lägga till sin portfölj vars samlade dokumentation bedöms av examinator. Här kan du läsa mer om examinationsformer på läkarprogrammet.

Formulär för observation och återkoppling m.m.

Idéer från AT-läkare och deltagare i kursen "Specialisering i klinisk handledning"

Deltagarna i en kurs i klinisk handledning av läkarstudenter har många goda idéer för att förbättra lärandemiljöer under olika placeringar.

Ett av dessa förslag är att låta AT-läkare ta ett huvudansvar för handledning av en specifik läkarstudent under dennas (långa) internmedicinplacering. Något att fundera över för er som är ansvariga för medicinplaceringarna?! 

 

Vad är en EPA?

Om EPA

På alla läkarprogrammen i Sverige inför man nu så kallade EPA . Här kan du läsa mer om vad begreppet står för och vad det har för betydelse för dig som handledare så småningom.

Lärandeklimat - hur byggs ömsesidigt förtroende och tillit?

Av betydelse för dina studenters lärande är lärandeklimatet  d v s studenters upplevelse av fysiska, kognitiva, sociala och emotionella aspekter av lärandemiljön. Detta har visat sig påverka, inte bara studenternas lärandeprocess och prestationer, utan även de val de senare gör av vilken specialitet och i vilken miljö (var) de vill arbeta (Genn 2001a,b, Wilson & Cleland 2008; Cleland et al. 2012; Cleland et al. 2014).

Nedan kan du ta del av en diskussion bland några läkarstudenter om upplevelser av lärandeklimat under sin kliniska utbildning (från gruppintervju 2015).OBS! Detta är naturligtvis enbart ett perspektiv, förmedlat av några studenter vid ett tillfälle för några år sedan.

Hur kan ni skapa ett bättre klimat än vad dessa studenter upplevt?

 

Om du oroar dig över brister i studenters professionella förhållningsätt

Basalt professionellt förhållningssätt

För T1-T3 (T4 från VT20) och T6-T9 finns ett särskilt provmoment ”Basalt professionellt förhållningssätt” (BPF) som när som helst kan betygsättas med underkänt om studenten uppvisar synnerligen allvariga brister i sitt professionella förhållningssätt.

I guiden nedan hittar du mer information från läkarprogrammet om hur du ska göra och vem du ska prata med om du upplever att en student uppvisar brister i sitt professionella förhållningssätt.