Skip to Main Content
Lund University

Specialistutbildningen inriktning barnsjukvård: Lagar och författningar

Författningar

Författningar uppdateras regelbundet så det är viktigt att ni ser till att ni tar den senaste versionen oavsett nedanstående förslag på användbara författningar

 • SOSFS  1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
 • SOFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Grundförfattning)
 • SOSFS  2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
 • SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
 • SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m
 • SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
 • SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
 • SOSFS  2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården
 • SOSFS 2008:33 - Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning
 • SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvård kan utföras som egenvård

 

Lagar

Lagar uppdateras regelbundet så det är viktigt att ni ser till att ni tar den senaste versionen oavsett nedanstående förslag på användbara lagar

 • SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen
 • SFS 1992:859 Läkemedelslagen
 • SFS 2008:355 Patientdatalagen
 • SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (25 kap. Sekretess till skydd för enskild
  i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.)
 • SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen