Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Specialistutbildningen inriktning barnsjukvård: Lagar och författningar

Författningar

Författningar uppdateras regelbundet så det är viktigt att ni ser till att ni tar den senaste versionen oavsett nedanstående förslag på användbara författningar

 • SOSFS  1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
 • SOFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Grundförfattning)
 • SOSFS  2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
 • SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
 • SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m
 • SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
 • SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
 • SOSFS  2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården
 • SOSFS 2008:33 - Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning
 • SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvård kan utföras som egenvård

 

Lagar

Lagar uppdateras regelbundet så det är viktigt att ni ser till att ni tar den senaste versionen oavsett nedanstående förslag på användbara lagar

 • SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen
 • SFS 1992:859 Läkemedelslagen
 • SFS 2008:355 Patientdatalagen
 • SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (25 kap. Sekretess till skydd för enskild
  i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.)
 • SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen