Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mästers manuskript -- orangerier

Introduktion

Välkommen till guiden Mäster manuskript -- orangerier!

Ursprunget till guiden är en utställning på Universitetsbiblioteket -- Mästers manuskript. Den utgick från ett 1800-talsmanuskript som hittades på 1900-talet, och publicerades år 2016. I samband med utgivningen gjordes en utställningen om författaren, trädgårdsmästaren Johannes Gernandt.

Syftet med den här guiden är att ge möjlighet till fördjupning i manuskriptet med tyngdpunkt i orangerier, och att ge möjlighet till fördjupning i ämnet orangerier.

Här finns ingångar till äldre och modern litteratur om orangerier, och också vägledning till hur man kan söka och få tillgång till i synnerhet äldre litteratur.

 

Johannes Gernandt

Johannes Gernandt (1769-1850) var anställd som akademiträdgårdsmästare i Botaniska trädgården i Lund mellan åren 1809 och 1824. Han lär ha varit en engagerad och synnerligen kunnig mäster. När han hade avslutat sin tjänst skrev han det manuskript som återfanns för ett tiotal år sedan, Reglor för trädgårdskonsten.

 

Reglor för trädgårdskonsten

Gernandts manuskript Reglor för trädgårdskonsten är digitaliserat och kan konsulteras fritt i databasen Alvin. Det har också publicerats i bokform, med redigeringar och kommentarer.

Gernandt och orangerier

I Reglor för trädgårdskonsten finne en plan över ett orangeri, en byggnad som ursprungligen var platsen där man förvarande citrusväxter under vintern. Olika slags citrus hade odlats i Europa sedan antiken och växten blev omåttligt populär i renässansens och barockens trädgårdar.

Löberöds slott

Vi vet att Johannes Gernandt hade kontakt med dåvarande ägaren till Löberöds slott, Jacob de la Gardie, det omvittnar ett brev från Johannes till de la Gardie.

"Konongens Högt betrodde man Grefven och Generalen Riddaren af Kongl: may:tts orden Comendeur af Nordstierne orden m: m:
 
Nådig Generalens bref af den 31. Jannuarii har jag bekommit rörande jorden som nådig Generalen varit nådig till hulpit mig få på 30. års arände jämte Huset som är blifvit inbegrip. som iag med ödmiuk Taksamhet så länge iag lefver skal jag aldrig glömma nådig Generalens godhet som bevist mig så stor tienst. Jag skal bedia den Himmelske gud så länge jag Lefver af innerlig rörelse att Himmelen Belönar nådig Generalen för alla goda Gerningar; jag kan intet visa nådig Generalen den taksamhet som jag borde Men felar någon växt uti nådig Generalens orangerie På Löberöd så skal dett vara min glädje att kunna visa min taksamhet i den lilla punct. Jag har ännu intet fåt stadfästelse på jorden iag har frågat Her Lagman Håffman på Lands Canceliet om mine papper män svarade mig att däm skal jag erhålla från Stockholm.

Med diupaste vördnat framhärdar jag Nådig Generalens aldra ödmiukaste Tienare
Joh: Gernandt"