Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Stöd till systematiska översikter. För forskare vid medicinska fakulteten (Lunds universitet): Sökuppdrag

ARBETSPROCESSEN: 1. BESTÄLLNING, 2. SÖKNING, 3. DOKUMENTATION, 4. LEVERANS

Så här jobbar vi med sökuppdrag: Illustration över arbetsprocessen                      Illustration över arbetsprocessen steg för steg. Illustration. Katarina Jandér

BESTÄLLNING AV SÖKUPPDRAG

Före beställning av sökuppdrag

Det är bra att registrera ett protokoll inför arbetet med en systematisk översikt eftersom det ökar transparensen i publikationsprocessen. Du undviker på det sättet att lägga ner tid på något som redan undersöks. I databasen PROSPERO – International prospective register of systematic reviews - kan du söka efter registrerade protokoll för systematiska översikter och registrera ditt eget.

Databasen PROSPERO, National Institue for Health Research UK

Beställningsformulär (Word dokument) för sökuppdrag

Efter beställning av sökuppdrag

Efter beställning av ett sökuppdrag börjar vi med att tillsammans med dig som forskare att fastslå:

  • projektets namn
  • klart definierad frågeställning
  • förslag på söktermer
  • inklusions- och exklusionskriterier: studiedesign, språk, publikationsperiod, publikationstyper
  • tidsplan
  • exempel på relevanta artiklar.

Beroende av arbetsbelastning och pågående sökuppdrag kan det variera i hur snabbt vi kan starta och avsluta ett sökuppdrag. För större uppdrag, exemplevis meta-analyser och systematiska litteraturöversikter, involveras ofta två bibliotekarier. Sökningarna är kostnadsfria.

SÖKPROCESSEN

1. KONSULTATION OCH TESTSÖKNING

Vid den första konsultationen går vi igenom sökuppdraget samt utformar en sökstrategi och gör testsökningar. Testsökningen undersöker:

  •     Hur är relevanta studier indexerade?
  •     Är frågeställningen tillräckligt väldefinierad eller behöver den förtydligas ytterligare?
  •     Vilka termer och synonymer är indexerade i titel och abstracts?
  •     Hur stora sökmängder är förväntat?

2. HUVUDSÖKNING

Sökningen görs i alla relevanta databaser, vanligtvis i PubMed, Embase, Cochrane Library samt i Cinahl, PsycINFO eller interdisciplinära databaser. Vi arbetar enligt vedertagna riktlinjer och standarder rörande sökmetodik inklusive sökstrategier för översiktsstudier soch validering av sökstrategier.

Modell för systematiska sökningar vid litterarturöversikter: PICO

 

3. KOMPLETTERINGSSÖKNING

Kompletterande sökningar görs för att gå igenom inkluderade studiers referenslistor, följa citeringar i citeringsdatabaserna och utöka med en webbsökning. Om det behövs uppdaterar vi tidigare genomförd sökning.

DOKUMENTATION AV SÖKNING OCH LEVERANS

DOKUMENTATION AV SÖKNINGEN

Sökningen dokumenteras i alla delar för transparens och upprepbarhet. Kontroll och bortsortering av dubbletter görs också. Detta innebär en kvalitetssäkrad systematisk sökning. Validering av sökstrategier, det vill säga en peer review av sökningen, kan göras till systematiska översikter och metaanalyser.

LEVERANS

Resultatet av sökningen levereras ofta via ett referenshanteringsprogram, vanligtvis Endnote., men det är också möjligt att få sökresultaten som pdf, excel- eller worddokument. Visualisering av bibliometriska data kan också göras.

Då en bibliotekarie utför litteratursökningen så ska Bibliotek & IKT inkluderas i acknowledgements, alternativt som medförfattare i slutpublikationen. Enligt överenskommelse.