Skip to Main Content
Lund University

Pedagogik inkl. PA och HR: Vetenskaplig publicering

Vetenskapliga tidskrifter

I vetenskapliga tidskrifter publiceras artiklar skrivna av forskare inom ett ämnesområde. De kan presentera nya forskningsrön och resultat, vara översiktsartiklar eller utvärderingar av tidigare forskning samt rent teoretiska.

Att en tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad (”peer-reviewed”) innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har granskats av andra forskare inom samma område innan den publiceras.

Vetenskapliga originalartiklar som beskriver resultatet av en studie/undersökning kännetecknas också av att de följer en viss struktur och innehåller ett antal givna moment och rubriker:

  • Abstract
  • Introduktion med Syfte//Bakgrund
  • Metod & Material/Tidigare forskning på området
  • Resultat
  • Analys 
  • Referenslista

Ta reda på mer om vetenskapliga tidskrifter

T.ex. citeringar, ranking, impact factor.

Vad är en vetenskaplig text?

Malmö Högskolas Bibliotek (riktar sig till blivande lärare som ska skriva en forskningsöversikt)

Peer review in 3 minutes

This video was created at North Carolina State University Libraries:

Vetenskapligt material och publicering

Open Access och parallellpublicering