Gå till huvudinnehållet
Lund University

Svensk rätt

Översikt över vägar för att söka svensk rätt och svensk doktrin.

Rättspraxis

Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut.  De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen och det kallas då för prejudikat. De publiceras i tryckt version i form av referat.

Avgöranden från lägre instanser, till exempel tingsrätten, är inte vägledande och de ingår därför inte heller i begreppet rättspraxis. De publiceras inte i någon tryckt publikation.

I den här guiden hittar du information om hur du hittar avgöranden från olika domstolar.

Läs mer om det svenska domstolsväsendet på Domstolsverkets webbplats.

Högsta domstolen (HD)

För att ett mål ska tas upp i HD behövs ett prövningstillstånd och det ges om det är en principiellt viktig rättsfråga som finns i målet.

HD:s avgöranden publiceras i Nytt Juridisk Arkiv I (NJA I). I samlingen finns referat av avgörandena, det vill säga det är inte hela avgörandet i original utan ett referat där det väsentliga tagits med. Detta är den auktoritativa källan för avgöranden från HD. I NJA I finns även referat av avgöranden som domstolen inte anser är vägledande och de kallas då notiser.

Exempel på hänvisning till referat: NJA 2013 s. 1174 (NJA står för Nytt Juridiskt Arkiv, årtalet avser året då målet avgjordes och siffran är sidnumret där referatet börjar).

I både fria och licenserade databaser blir det allt vanligare att det även finns avgöranden i originalform. De finns inte i tryck. Ibland kan man hitta både NJA-referat och originaldomar i samma databas.

Exempel på hänvisning till originaldom: T1074-12 (detta är målnumret. T anger att det är ett tvistemål, 1074 anger vilket mål i ordningen, -12 är 2012, det vill säga det år målet togs upp.

Domstolen har också börjat benämna prejudikat utöver målnummer och NJA-nummer för att underlätta igenkännandet, ett dokument finns på Domstolsverkets webbplats.

Var finns de? I Juridiska fakultetens bibliotek står NJA I på första våningen.

NJA I finns elektroniskt i Lagrummet och i Domstolsverkets databas för Vägledande avgöranden liksom i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. När man söker referaten är det viktigt att komma ihåg att domarna är avidentifierade så man kan inte söka på personnamn.

Högsta domstolens webbplats finns avgöranden i original sedan 2003, de är avidentifierade. Även i JUNO finns sedan några år originaldomar. Ibland kan avgöranden från lägre instanser inkluderas som en bilaga i HD:s avgörande.

Hovrätterna

Det finns sex hovrätter i Sverige och för att ett mål ska tas upp behövs ofta att prövningstillstånd beviljas. Svea hovrätt är också högsta instans för ett antal specialdomstolar: Mark- och miljööverdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Här avgörs även mål från hyresnämnderna (läs mer under respektive rubrik).

Hovrätternas avgöranden publiceras i tryckt form i publikationen Rättsfall från hovrätterna. Där hittar man referat av de avgöranden som anses vara vägledande. I referaten är domarna är avidentifierade så man kan inte söka på t.ex. personnamn.

Exempel på hänvisning till referat: RH 2008:45 (RH står för Rättsfall från Hovrätterna, årtalet anger det år referatet publicerades och 45 anger vilket referat i ordningen.).

I licenserade databaser blir det allt vanligare att det även finns avgöranden från hovrätterna i originalform. De finns inte i tryck.

Exempel på hänvisning till originaldom: B 9411-07 (B anger att det är ett brottmål, 9411 vilket mål i ordningen och -07 anger 2007, det år som målet togs upp. Dessa domar är inte avidentifierade.

Var finns de? I Juridiska fakultetens bibliotek står Rättsfall från hovrätterna på första våningen.

Elektroniskt hittar referat från hovrätterna i Domstolsverkets databas Vägledande avgöranden från 1993 och i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO, från 1980.

Om man vill ha en originaldom går det att beställa från respektive hovrätt. Avgöranden från specialdomstolarna knutna till Svea hovrätt finns sedan några år tillgängliga på hovrättens webbplats. I de licenserade databasen JUNO finns hovrättsdomar i original (från 2009) och i InfoTorg med särskild inloggning (från 2008).

Tingsrätterna

Rättsfall från tingsrätterna publiceras inte i någon särskild publikation, varken tryckt eller elektroniskt. Det finns i stället ett antal andra vägar att använda.

Exempel på hänvisning: B 10730-14 (B anger att det är ett brottmål, 10730 vilket nummer i ordningen och -14 står för 2014, det årtal målet togs upp)

Var finns de? Generellt gäller att tingsrättsavgöranden inte finns fritt tillgängliga på Internet. De går att beställa från respektive tingsrätt.

Om en tingsrättsdom har överklagats och behandlats i hovrätten/högsta domstolen, hittar man ofta tingsrättsdomen som en bilaga i det senare avgörandet.

I de licenserade databaserna JUNO och InfoTorg kan tingsrättsdomar hittas via databasernas nyhetsbevakning. Det är i regel domar som anses vara särskilt intressanta. De är då ofta sökbara på partsnamn. I JUNO har svenska lärosäten inte tillgång till originaldomar från lägre instanser av integritetsskäl.

I InfoTorg prenumerar Juridiska fakultetens bibliotek på tingsrättsdomar i fulltext fr.o.m. 2012 men det behövs en personlig inloggning för att kunna söka fram dem. Bisnode som äger databasen har beslutat att begränsa sökbarhet och tillgång till originaldomar för flera instanser via IP-access för att värna parternas personliga integritet. Kontakta juridiska fakultetens bibliotek för mer information.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)

HFD hette tidigare Regeringsrätten.

För att ett mål ska tas upp i HFD behövs ett prövningstillstånd och det ges om det är en principiellt viktig rättsfråga i målet.

HFDs avgöranden publiceras som referat eller notiser i publikationen Högsta förvaltningsdomstolens årsbok. Detta är den auktoritativa källan för avgöranden från HFD. Referat från den tidigare Regeringsrätten publicerades i Regeringsrättens årsbok (RÅ).

Exempel på hänvisning till referat: HFD 2015 ref. 8 (HFD står för Högsta förvaltningsdomstolens årsbok, årtalet anger publiceringsår och ref. 8 vilket referat i ordningen det är. Om det istället står "not." avser det notis). RÅ 2010 ref. 8 hänvisar enligt samma mönster till Regeringsrättens årsbok.

Exempel på hänvisning till originaldom: 2063-14 (2063 anger löpnummmer och -14 årtalet 2014 som är det år målet togs upp).

Var finns de? I Juridiska fakultetens bibliotek står Högsta förvaltningsdomstolens årsbok/RÅ på första våningen.

Referaten finns i elektronisk form i Domstolsverkets databas Vägledande avgöranden. De finns även på HFDs webbplats. Referaten finns också i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Domarna i referaten är avidentierade så det går inte att söka på partsnamn.

Avgöranden i original finns på HFDs webbplats.

Kammarrätterna

Avgöranden från kammarrätterna publiceras inte längre i tryckt form däremot finns de i elektronisk form både som referat och som originaldom.

Exempel på hänvisning till referat: RK 2013:1 (året anger året då målet avgjordes och siffran vilket nummer i ordningen).

Exempel på hänvsining till originaldom: 7802-12 (7802 är ett ordningsummer och -12 anger det år målet togs upp).

Var finns de? I Juridiska fakultetens bibliotek finns äldre publicerade referat på första våningen.

I elektronisk form finns referaten i Domstolsverkets databas Vägledande avgöranden (dock inte alla). Originaldomen går att beställa från respektive kammarrätt.

I InfoTorg prenumerar Juridiska fakultetens bibliotek på tingsrättsdomar i fulltext fr.o.m. 2008 men det behövs en personlig inloggning för att kunna söka fram dem. Bisnode som äger databasen har beslutat att begränsa sökbarhet och tillgång till originaldomar för flera instanser via IP-access för att värna parternas personliga integritet. Kontakta juridiska fakultetens bibliotek för mer information.

Förvaltningsdomstolarna

Rättsfall från förvaltningsrätterna publiceras inte i någon särskild publikation, varken tryckt eller elektroniskt.

Exempel på hänvisning: FR 1719-13 (1719 anger vilket nummer i ordningen och -13 står för det årtal målet togs upp).

Var finns de? Generellt gäller att avgöranden från förvaltningsrätterna inte finns fritt tillgängliga på Internet. De går att beställa från respektive förvaltningsrätt.

Om en förvaltningsdomen har överklagats och behandlats i hovrätten eller högsta domstolen, hittar man ofta domen som en bilaga i det senare avgörandet.

I de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO kan förvaltningsrättens domar hittas via databasernas nyhetsbevakning. Det är i regel domar som är särskilt intressanta. De är då ofta sökbara på partsnamn.

I InfoTorg prenumerar Juridiska fakultetens bibliotek på tingsrättsdomar i fulltext fr.o.m. 2013 men det behövs en personlig inloggning för att kunna söka fram dem. Bisnode som äger databasen har beslutat att begränsa sökbarhet och tillgång till originaldomar för flera instanser via IP-access för att värna parternas personliga integritet. Kontakta juridiska fakultetens bibliotek för mer information.