Gå till huvudinnehållet
Lund University

Svensk rätt

Översikt över vägar för att söka svensk rätt och svensk doktrin.

Författningar - lagar, förordningar och föreskrifter

En författning är en generellt förpliktande föreskrift som en myndighet har utfärdat. I Sverige finns det olika sorters författningar: lagar, förordningar och föreskrifter.

Här beskrivs olika sätt att hitta författningar.

Lagar

Sveriges lagar antas av riksdagen. Lagar är de viktigaste författningarna i Sverige. Om man vill veta mer om motiveringen till en lag går man till förarbetena. Läs mer under fliken Förarbeten.

Exempel på hänvisning: Läkemedelslag (2015:315) och Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Var finns de? När riksdagen beslutat om en lag är det regeringens uppgift att se till att den utfärdas. Den publiceras, kungörs, i Svensk författningssamling (SFS), se särskild ruta. Ett urval av lagarna publiceras också i lagböcker som ges ut av olika förlag.

I regeringens och riksdagens databaser finns lagarna elektroniskt. Lagarna finns även i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Lagar före 1990-talet brukar inte finnas elektroniskt utan man får då gå till den trycka SFS-samlingen.

Äldre lagar finns i regel inte i tryck. Se mer i avsnittet Äldre svensk rätt under Home-fliken.

Förordningar

Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Det kan finns så kallade förordningsmotiv där man kan läsa regeringens motivering till varför förordningen behövs. Se fliken Förarbeten för mer detaljer.

Exemmpel på en förordning: Högskoleförordning (1993:100).

Var finns de? Förordningar publiceras liksom lagar i Svensk författningssamling (se särskild ruta). Ett urval av dem publiceras också i lagböcker som ges ut av olika förlag.

I regeringens och riksdagens databaser finns förordningarna elektroniskt. De finns även i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Förordningar före 1990-talet brukar inte finnas elektroniskt utan man får då gå till den trycka SFS-samlingen.

Äldre förordningar finns i regel inte i tryck. Se mer i avsnittet Äldre svensk rätt under Home-fliken.

 

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) är den officiella serie i vilken lagar och andra författningar publiceras. Den innehåller alla gällande lagar (beslutade av riksdagen) och förordningar (beslutade av regeringen). Fr.o.m. 1 april 2018 publiceras SFS i elektronisk form och det är den som är den officiella och auteniska versionen av SFS. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tryckta versionen av SFS.

Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Ofta ändras inte hela texten utan det är vissa paragrafer som ändras. I så kallade ändringsförfattningar anges vilka paragrafer som ersätts med ny text. Observera att författningen alltid behåller den sitt namn och sin beteckning. Det är bara om författningen ersätts helt som den får ett nytt nummer.

I SFS-registret finns uppgifter om alla lagar och förordningar som publiceras i SFS. Här kan man spåra vilka paragrafer i en lag som har ändrats och när det gjordes. En lag kan ha ändrats många gånger sedan den utfärdades.

Var finns SFS? Med början 1 april 2018 publiceras den officiella versionen av SFS på Regeringskansliets webbplats: https://svenskforfattningssamling.se/. Den tryckta SFS-samlingen innehåller författningar före den 1 april 2018. I Juridiska fakultetens bibliotek står den i källaren. SFS-registren står sist i samlingen.

I regeringens och riksdagens databaser finns den tryckta SFS i elektronisk form. Här måste man vara noga med vilken version av författningen som man ser. Om det står SFS i tryckt format så presenteras författningarna som de ser ut på papper. Det innebär att eventuella ändringar av lagen inte finns med. Om det står SFS i fulltext så hittar du lagar och förordningar i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten. Här står vilken SFS som lagen senast är uppdaterad med.

I de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO är det alltid den uppdaterade versionen man ser. Vill man se en tidigare version av författningen måste man gå till SFS-samlingen.

Även SFS-registret finns elektroniskt både hos regeringen/riksdagen och i de licenserade databaserna. Oftast finns det en länk i anslutning till lagen.

Myndigheters föreskrifter

Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskriften kompletterar lagen och förordningen på en mer detaljerad nivå.

Exempel på hänvisning: SOSFS 2012:2 Smittspårningspliktiga sjukdomar.

Var finns de? De publiceras i myndigheternas författningssamlingar, till exempel Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) eller Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Ofta finns de tillgängliga på myndighetens webbplats. De finns även tillgängliga via Lagrummet.

I Juridiska fakultetens bibliotek finns ett urval myndigheters författningssamlingar, bland annat från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen. De står i källarenn vid hissen. Äldre årgångar kan stå i magasin. Fråga i informationsdisken.

Lagböcker

I lagböcker finns ett urval av de gällande författningarna. Lagböckerna ges ut av förlag och de två vanligaste är Sveriges rikes lag (en blå bok) som ges ut av Norstedts förlag och Sveriges lag (en svart bok) som ges ut av Studentlitteratur. Urvalet skiljer sig delvis åt även om mycket överlappar. De är också uppställda på olika sätt. Sveriges rikes lag är den som används mest inom rättsväsendet.

Var finns de? Lagböcker står i källaren i Juridiska fakultetens bibliotek. Äldre årgångar står i magasin och måste beställas fram.