Gå till huvudinnehållet
Lund University

Svensk rätt

Översikt över vägar för att söka svensk rätt och svensk doktrin.

Välkommen till en guide om Svensk rätt

Den här guiden är en översikt över olika svenska juridiska dokument och hur man hittar dem. Kontakta gärna juridiska fakultetens bibliotek om du har frågor, jurbibl@jur.lu.se, informationsdisken 046-2221115.

Om du behöver mer information om hur man söker juridiska böcker och artiklar eller annan information om biblioteket, hänvisar vi till bibliotekets webbsidor.

Allmänna svenska juridiska databaser

Lagstiftningsprocessen

Vägen från en idé om en ny lag till en faktisk lag innehåller en rad steg där olika typer av dokument skapas och publiceras på olika sätt.

En dokument finns både i tryckt och elektronisk form, vissa finns bara i elektronisk form på t.ex. riksdagens webbplats medan andra inte finns fritt tillgängliga utan måste begäras fram från t.ex. regeringen.

Huvuddokument i processen i kronologisk ordning

På regeringsnivå: Kommittédirektiv → Utredningar (SOU/Ds)  → Lagrådsremisser  → Lagrådsyttranden  → Remissyttranden  → Propositioner

På riksdagsnivå: Propositioner  → Motioner → Utskottsbetänkanden  → Protokoll  → Riksdagsskrivelser

De lagar och förordningar som riksdagen beslutar om publiceras på regeringens ansvar i Svensk författninssamling (SFS).

Hjälpmedel för att söka svensk rätt

Myndigheter & offentliga organ

Tryckt rättsmaterial i Juridiska fakultetens bibliotek

I källaren på Juridiska fakultetens bibliotek står:

 • Svenska författningssamling (SFS)
 • Lagböcker. Äldre upplagor i magasin.
 • Riksdagstrycket
 • Kommittédirektiv
 • SOU
 • Ds
 • Nya propositioner och utskottsbetänkanden som ännu inte publicerats i Riksdagstrycket.
 • Äldre propositioner som kan lånas hem.
 • Äldre betänkanden
 • Myndigheters författningssamlingar. Äldre årgångar står i magasin.
 • Karnovs lagkommentarer

 

På första våningen i Juridiska fakultetens bibliotek står:

 • Svenska rättsfallssamlingar
 • Äldre lagmaterial
 • Norstedts lagkommentarer

Hänvisning mellan lagar och förarbeten

I en lag finns ofta hänvisning till de tre förarbetena proposition, utskottsbetänkanden och riksdagsskrivelsen. Hänvisningarna hittar man i fotnot 1. Det kan också finnas hänvisning till EU-direktiv och då är det i fotnot 2.

I propositionen finns sedan ofta hänvisning till andra förarbeten, till exempel till kommitédirektiv och eventuella SOU/Ds. I propositionen hittar man också ofta en sammanfattning av remissvar till en SOU/Ds.

I nyare propositionen återfinns hänvisningarna i regel i Kapitel 3. Ärendet och dess beredning. I äldre propositioner får man använda innehållsförteckningen längst bak för att identifiera kapitel där det kan stå.

Äldre svensk rätt