Gå till huvudinnehållet
Lund University

Intermediala studier

Källkritik

Oavsett varifrån du hämtar information är det viktigt att vara källkritisk, dvs. att värdera informationen. Det är inte minst viktigt att du är extra uppmärksam när du hämtar information från webben eftersom det är betydligt lättare att publicera material där än med annan utgivning.

Några punkter som du speciellt bör tänka på är:

VEM förmedlar informationen?

 • Författare: I vilken utsträckning är materialet författat av en person eller en organisation som anses ha kunskap i det givna ämnesområdet? Nämns författaren i andra källor? På webben är det ett problem att det ofta saknas namn på dem som ligger bakom informationen samt uppgifter om deras kvalifikationer i ämnet. Även om dessa uppgifter finns måste du ifrågasätta deras korrekthet.
 • Utgivare: Utgivande förlag kan vara en indikation på kvalitet. Är förlaget känt för utgivning inom detta ämne? Är det ett akademiskt universitetsförlag? Vad gäller webbdokument är det viktigt att fråga sig vilken organisation som står bakom informationen eller om det är en privatperson. Seriösa organisationer presenterar sig ofta tydligt.

VAD innehåller materialet?

 • Trovärdighet: I vilken utsträckning är informationen trovärdig och saknar fel? För att bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en viktig roll.
 • Ämnestäckning: Hur väl täcker materialet in ämnet?
 • Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor?
 • Vetenskaplighet: Är källan vetenskaplig eller populär?

VEM är materialet skrivet för?

 • Målgrupp: Vilken är den tänkta målgruppen?

VARFÖR har man publicerat materialet?

 • Syfte: I vilken utsträckning framställer materialet fakta eller information objektivt och nyanserat?

NÄR har materialet skrivits?

 • Aktualitet: När skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig? Finns det flera upplagor av en bok brukar det vara bättre att använda den senaste. Kan materialet identifieras som uppdaterat? Ett problem med webben är att dateringen, om denna överhuvudtaget finns, kan stå för olika saker. Datumen kan hänvisa till när materialet först skapades, när det publicerades på webben, när sidan senast var återbesökt av dess skapare eller när materialet uppdaterades.


Förutom ovanstående bör du även tänka på följande vad gäller information från webben:

 • Webbsidor som är länkade från en utvärderad sida behöver inte nödvändigtvis vara av samma kvalitet som den sida man ursprungligen befann sig på. Alla sidor måste utvärderas var för sig.
 • På en och samma webbsida kan informationen hämtas från andra webbsidor utan att detta tydligt framgår för dig som användare. Du måste därför vara uppmärksam och kritiskt värdera materialet.
 • Genom t.ex. sökmotorer kommer användaren ofta till enskilda sidor utan att deras ursprungliga kontext synliggörs. Användaren riskerar därför att missa eventuell förklarande information belägen på exempelvis hemsidans startsida.