Gå till huvudinnehållet
Lund University

Implementering av Lunds universitets biblioteks bemötandepolicy

Sammanfattning av bemötandeprojektet

Biblioteken vid Lunds universitet har under ett antal år arbetat med bemötande av våra användare och mellan oss kollegor. Det har utmynnat i en extern och intern policy. I den här libguiden samlas policy, dokumentering från implementeringsfasen och slutrapporten.

Arbetet med implementeringen av policyn pågick under 2019 och bestod av två delar:en gemensam och en med eget på de arbete  på de enskilda enheterna. Enheternas arbete pågick under hösten 2019 och rapporterades till beredningsgruppen för Service & Miljö i början av 2020. Varje enhet valde själv hur arbetet skulle läggas upp och var fokus skulle ligga. I avrapporteringen beskrevs hur arbetet bedrivits och vad det lett till liksom planer för det fortsätta arbetet.

I slutrapporten sammanfattas projektet och en samlad bild av enheternas arbete presenteras. Eftersom arbetet med bemötande inte tar slut i och med projektets slut, är förhoppningen att den här samlade ingången ska fungera som ett minne av det som är gjort och ge idéer för det fortsatta arbetet.