Skip to main content
Lund University

Implementering av Lunds universitets biblioteks bemötandepolicy: Arbetet med bemötande

Sammanfattning av bemötandeprojektet

Biblioteken vid Lunds universitet har under ett antal år arbetat med bemötande av våra användare och mellan oss kollegor. Det har utmynnat i en extern och intern policy. I den här libguiden samlas policy, dokumentering från implementeringsfasen och slutrapporten.

Arbetet med implementeringen av policyn pågick under 2019 och bestod av två delar:en gemensam och en med eget på de arbete  på de enskilda enheterna. Enheternas arbete pågick under hösten 2019 och rapporterades till beredningsgruppen för Service & Miljö i början av 2020. Varje enhet valde själv hur arbetet skulle läggas upp och var fokus skulle ligga. I avrapporteringen beskrevs hur arbetet bedrivits och vad det lett till liksom planer för det fortsätta arbetet.

I slutrapporten sammanfattas projektet och en samlad bild av enheternas arbete presenteras. Eftersom arbetet med bemötande inte tar slut i och med projektets slut, är förhoppningen att den här samlade ingången ska fungera som ett minne av det som är gjort och ge idéer för det fortsatta arbetet.