Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Vetenskapligt material

Ämnesguide för musik

Vetenskapliga tidskrifter

I vetenskapliga tidskrifter publiceras artiklar skrivna av forskare och experter inom ett ämnesområde. De kan presentera nya forskningsrön och resultat, vara kritiska utvärderingar av tidigare forskning eller rent teoretiska. Att en tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad (”peer-reviewed”) innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare innan den publiceras. Vetenskapliga originalartiklar som beskriver resultatet av ettt forskningsarbete kännetecknas också av att de innehåller följande moment:

  • Abstract (sammanfattning av innehåll)
  • Syfte och problem
  • Metod & Material
  • Resultat
  • Diskussion
  • Referenslista

Vad är en review/översiktsartikel (forskningsöversikt)?

En översiktsartikel redovisar inte resultatet av en egen studie. Däremot beskriver, analyserar, summerar och utvärderar den publicerad forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Översiktsartiklar ger bild av hur forskningen ser ut inom ett ämnesområde och är en bra bas för fortsatt forskning.

Översiktsartiklar hittar du både i böcker, vetenskapliga tidskrifter och i rapporter från till exempel myndigheter.

Du kan hitta översiktsartiklar i böcker av typen:
Annual review of..., Handbook of..., Research in..., Advances in...

När du söker i internationella databaser kan du kombinera dina sökord med till exempel: literature review eller systematic review.

När du söker svenskt material kan du kombinera dina sökord med till exempel: forskningsöversikt, översikt, litteraturgenomgång, litteraturöversikt, litteraturstudie. 

Tidskriften Review of Research in Education publicerar översiktsartiklar/review articles.

Vetenskapligt material och publicering

I följande guider finns information om vad som karakteriserar vetenskapliga tidskrifter och vetenskaplig publicering.

Identifiera och jämföra vetenskapliga tidskrifter

Vad är en vetenskaplig artikel?

Växjö Universitetsbibliotek

Peer review in 5 minutes

This video was created at North Carolina State University Libraries: