Gå till huvudinnehållet
Lund University

Musikhögskolan i Malmö

Ämnesguide för musik

Att skriva en vetenskaplig text

Kort om peer review

Vad är en review/översiktsartikel?

En översiktsartikel eller forskningsöversikt redovisar inte resultatet av en egen studie. Däremot beskriver, analyserar, summerar och utvärderar den publicerad forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Översiktsartiklar ger bild av hur forskningen ser ut inom ett ämnesområde och är en bra bas för fortsatt forskning.

Översiktsartiklar hittar du både i böcker, vetenskapliga tidskrifter och i rapporter från till exempel myndigheter.

Du kan hitta översiktsartiklar i böcker av typen:
Annual review of..., Handbook of..., Research in..., Advances in...

När du söker i internationella databaser kan du kombinera dina sökord med till exempel: literature review eller systematic review.

När du söker svenskt material kan du kombinera dina sökord med till exempel: forskningsöversikt, översikt, litteraturgenomgång, litteraturöversikt, litteraturstudie. 

Tidskriften Review of Research in Education publicerar översiktsartiklar/review articles.

Vetenskapliga tidskrifter

I vetenskapliga tidskrifter publiceras artiklar skrivna av forskare och experter inom ett ämnesområde. De kan presentera nya forskningsrön och resultat, vara kritiska utvärderingar av tidigare forskning eller rent teoretiska. Att en tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad (”peer-reviewed”) innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare innan den publiceras. Vetenskapliga originalartiklar som beskriver resultatet av ettt forskningsarbete kännetecknas också av att de innehåller följande moment:

  • Abstract (sammanfattning av innehåll)
  • Syfte och problem
  • Metod & Material
  • Resultat
  • Diskussion
  • Referenslista