Skip to Main Content
Lund University

Akademisk hederlighet och akademiskt skrivande vid Ekonomihögskolan

Källkritik

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Peer review

En vetenskaplig tidskrift har ett råd av granskare (referees) som är experter inom respektive ämnesområde. Dessa granskar inskickade artiklars kvalitet (både vetenskaplig och innehållsmässig/språklig) och om artikeln ämnesmässigt hör hemma i tidskriften. Utifrån denna bedömning kan artiklar antas för publicering direkt, ges möjlighet att revideras av författaren eller avslås. Detta förfarande kallas peer review (granskning av jämlike) och syftar till att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.

Tidskrifter med ett peer review-system kan antingen innehålla uteslutande referee-bedömda artiklar eller en blandning av bedömda artiklar och sådana som inte bedömts. Artiklar som inte bedöms kan vara t.ex. kommentarer, bokrecensioner eller debattartiklar.

Vetenskapliga artiklar kan vara av olika slag:

Originalartiklar beskriver resultatet av ett forskningsarbete (i form av empiriska studier) för första gången.

Översiktsartiklar (review articles) är kritiska utvärderingar av flera sedan tidigare publicerade studier. Här ingår även metaanalyser där man utifrån resultaten i ett antal studier belyser t.ex. värdet av en behandling vid en viss sjukdom

Teoretiska artiklar syftar till att utveckla nya teorier utifrån redan existerande forskning.

Moment i en vetenskaplig originalartikel

En vetenskaplig originalartikel följer oftast en bestämd mall, där följande moment ingår:

Abstract
I ett abstract ges en kort sammanfattning av artikeln där syfte, metod, resultat och slutsatser framgår. Här anges också ämnes- eller nyckelord som identifierar artikelns innehåll.

Introduktion
Artikeln inleds ofta med en allmän bakgrundsbeskrivning. Syfte och frågeställningar presenteras samt de avgränsningar som gjorts.

Metod och material
I metodkapitlet beskrivs de metoder och ev. material som använts. Beskrivningen skall vara så detaljerad och noggrann att andra forskare kan bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten och ev. upprepa försöken.

Resultat
Här redovisas forskningsresultaten tillsammans med ev. tabeller och diagram.

Diskussion/Slutsatser
I diskussionskapitlet värderas de resultat som presenterats. Metodologiska överväganden diskuteras liksom hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning inom det aktuella området.

Referenser
Alla dokument som åberopas i artikeln skall återfinnas i referenslistan.