Skip to main content
Lund University

Kyrkohistoria: Bibliotekets samtliga löpande teologiska tidskrifter

LUX-bibliotekets löpande teologiska tryckta tidskrifter / Current Theological Printed Journals at the LUX Library

Observera anmärkningarna nedan

Annuarium historiae conciliorum

Archiv für Liturgiewissenschaft

Archiv für Reformationsgeschichte

Augustiniana

Biblical Archaeology Review

Biblical Theology Bulletin

Biblische Notizen

Biblische Zeitschrift

Birgittiana

Concilium

Dansk Teologisk Tidsskrift (äldre nr finns online)

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Early Christianity

Ephemerides Theologicae Lovanienses

Grundtvig Studier

Hymnologi

International Review of Biblical Studies

Internationale Katholische Zeitschrift Communio

Internationale Kirchliche Zeitschrift

Jahrbuch für Antike und Christentum

Jahrbuch für Biblische Theologie

Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie

Kirchliche Zeitgeschichte

Kirkehistoriske Samlinger

Kunst und Kirche

Kyrkans tidning 

Kyrkohistorisk Årsskrift

Lutherische Kirche in der Welt 

Luthersk Kirketidende

Neotestamentica

Nouvelle Revue Théologique

Orientalia Christiana Periodica

Ostkirchliche Studien

Patristica Nordica Annuaria

Proche-Orient Chrétien

Revue Biblique

Revue de Qumrân

Revue de Théologie et de Philosophie

Revue Thomiste

Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte

Signum

Studia Canonica

Studia Liturgica

Studia Monastica

Svensk Exegetisk Årsbok

Svensk Kyrkotidning

Svensk Pastoraltidskrift

Svensk Teologisk Kvartalskrift

Svenskt Gudstjänstliv

Teologinen Aikakauskirja : Teologisk Tidskrift

Theologische Literaturzeitung

Theologische Quartalschrift

Theologische Revue

Theologische Rundschau

Theologische Zeitschrift

Theologisch-Praktische Quartalschrift

Tidsskrift for praktisk teologi

Tyndale Bulletin

Una Sancta

Uppdrag Mission

Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins

Zeitschrift für Evangelische Ethik

Zeitschrift für Katholische Theologie

Zeitschrift für Kirchengeschichte

Zeitschrift für Theologie und Kirche

Ökumenische Rundschau

Observera följande anmärkningar

Tidskriftslistorna är inte uttömmande. Universitetet har fler löpande tidskrifter som berör ämnet teologi. Urvalet är gjort utifrån kriteriet att ämnet i fråga är tidskriftens huvudsakliga, eller åtminstone ett av huvudämnena. Vad gäller konfessionsanknutna tidskrifter se särskilda anmärkningar som rör dessa. Ämnet kan också behandlas i andra tidskrifter. Se övriga religionsvetenskapliga ämnesguider.

Till detta kommer att universitetet har många fler tidskrifter i ämnet, men som är avslutade.

Vad gäller svenska tidskrifter kan ytterligare finnas i UB:s samlingar.

Länkarna till e-tidskrifterna ovan leder till de hemsidor som tillhandahåller de senaste volymerna av tidskriften. Samma tidskrift kan via andra hemsidor finnas längre tillbaka i tiden än via länkarna ovan utan att dessa dock tillhandahålla de senaste volymerna, t ex via Jstor och ATLA. För databasen ATLA se fliken Databaser/Bibliografier.

Embargo =LU har tillgång till nya volymer/nummer med angiven eftersläpning.

Universitetets löpande teologiska e-tidskrifter / Current Theological E-Journals at Lund University

Observera anmärkningarna nedan till vänster