Skip to main content
Lund University

Kyrkohistoria: Bibliotekets löpande ämnesspecifika tidskrifter

Observera följande angående löpande tidskrifter i ämnet

Tidskriftslistorna är inte uttömmande. Universitetet erbjuder fler löpande tidskrifter som behandlar ämnet. Urvalet är gjort utifrån kriteriet att ämnet i fråga är tidskriftens huvudsakliga, eller åtminstone ett av huvudämnena. I regel är inte heller de tydligt konfessionsanknutna med i denna lista. De finns samlade i särskild lista i ämnesguiden Praktisk teologi under huvudfliken Tidskrifter/Artiklar och fliken Konfessionsanknutna löpande e-tidskrifter. Se även Frikyrkliga tidskrifter under samma flik.

Ämnet kan också behandlas i andra tidskrifter. Se fliken Samtliga löpande teologiska tidskrifter. Se även övriga religionsvetenskapliga ämnesguider.

Till detta kommer att universitetet har många fler tidskrifter i ämnet, men som är avslutade.

Vad gäller svenska tidskrifter kan ytterligare finnas i UB:s samlingar, särskilt vad gäller samfundsanknutna svenska tidskrifter.

Länkarna till e-tidskrifterna leder till de hemsidor som tillhandahåller de senaste volymerna av tidskriften. Samma tidskrift kan via andra hemsidor finnas längre tillbaka i tiden än via länkarna ovan utan att dessa dock tillhandahålla de senaste volymerna, t ex via Jstor och ATLA. För databasen ATLA se fliken Databaser/Bibliografier.

Embargo =LU har tillgång till nya volymer/nummer med angiven eftersläpning.

Universitetets löpande e-tidskrifter i ämnet kyrkohistoria inklusive patristik / Current E-Journals in Church History with Patristics at Lund University

Observera anmärkningarna nedan till vänster