Skip to main content
Lund University

Perspektiv på kurs: Hem

Om kursen Perspektiv på kurs

Syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom framförallt lärande och kursplanering samt att fördjupa sig i högskolepedagogisk litteratur. Ytterligare ett syfte är att deltagarna, genom den individuella uppgift som ingår i kursen, får möjligheter att utveckla den egna undervisningen.

Mål 
Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna

  • analysera en högskolekurs inom det egna ämnesområdet avseende dess mål, arbetsformer, examination och utvärdering utifrån anvisad litteratur och ramar
  • med utgångspunkt i analys, litteratur och ramfaktorer föreslå och motivera kursutveckling
  • delta med underbyggda argument i diskussioner med kollegor om utbildning, lärande och lärarrollen inom högskolan.

Innehåll
Kursen baseras på ett antal centrala kärnbegrepp:
Självstyrt lärande, Bedömning, Lärandemiljöer, Att leda pedagogisk verksamhet och Kunskapssyn. Kursen bygger på högskolepedagogisk litteratur och forskning. Stort avseende fästs vid reflektion och undervisningens modellvärde till exempel genom presentation och användning av ett antal olika digitala verktyg.

Genomförande 
Kursen genomförs i en blandad lärandemiljö där arbete sker delvis vid fysiska träffar och delvis on-line med stöd av kursens Libguide samt LU Box.. Moment av auskultation, presentationer och gruppdiskussioner ingår. Deltagarna kommer att arbeta aktivt med en portfölj under kursens gång. Kursdeltagaren väljer själv kärnbegrepp att fördjupa sig särskilt i och gruppvis presentera under kursen.