Gå till huvudinnehållet
Lund University

Litteraturvetenskap

En ämnesguide

Vad är en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare, för det mesta riktat mot en akademisk målgrupp.

Inom vissa forskningsområden är det ett krav att forskare publicerar sig i så kallade vetenskapliga tidskrifter, vilket innebär att artiklar som som publiceras i tidskriften är granskade (peer-reviewed) av andra forskare inom samma ämnesområde före publicering.

Men, inom till exempel humaniora kan forskare välja att publicera sig på andra sätt än i vetenskapliga tidskrifter och därför måste du alltid själv granska artiklar du hittar för att avgöra om de är vetenskapliga eller ej.

Olika typer av vetenskapliga artiklar:

  • Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.
  • Översiktsartiklar (review articles) är kritiska utvärderingar av olika tidigare publicerade studier. En översiktsartikel kan vara bra för att snabbt få en överblick och introduktion till ett forskningsområde.
  • Teoretiska artiklar syftar till att utveckla nya teorier utifrån redan existerande forskning.

Moment i en vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel ska innehålla i princip samma delar som en uppsats, däremot är det inte alltid lika tydligt uppställt i en artikel. Inom vissa ämnesområden använder man sig av nedanstående rubriker i artikeln och inom andra kan det se annorlunda ut.

  • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln.
  • Introduktion - bakgrundsinformation, syfte och problemformuleringar.
  • Metod - för att läsaren ska kunna följa och upprepa forskningsprocessen.
  • Resultat - presentation av forskningsresultatet.
  • Diskussion - tolkning och värdering av resultatet. Slutsatser och koppling till tidigare forskning.
  • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

En vetenskaplig tidskrift har ett råd av granskare (referees) som består av erfarna forskare inom tidskriftens ämnesområde. Dessa forskare granskar inkomna artiklar, bedömer innehåll och form och avgör om artikeln bör publiceras, avslås eller revideras. Förfarandet kallas peer review och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.

I de internationella databaserna kan du ofta välja att bara söka i vetenskapliga tidskrifter.

Akademiskt skrivande

Vetenskaplighet

Hjälpmedel

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.