Skip to main content
Lund University

T9 (T6) - Juristprogrammet: Examensarbete: Home

Referenshantering

Uppsatser & vetenskapliga texter från universitet och högskolor

Introduktion till examensarbete PP

Allmänna svenska juridiska databaser

Allmänna EU-rättsliga databaser

Nordisk & utländsk rätt

Doktrin - böcker, tidskrifter, artiklar m.m.

Svenska juridiska tidskrifter

Svenska juridiska tidskrifter finns tillgängliga i tryck i källaren på Juridiska fakultetens bibliotek.

Några tidskrifter finns tillgängliga i fulltext via olika databaser:

  • Balans i FAR online
  • Juridisk publikation i Zeteo
  • Svensk juristtidning i Zeteo 
  • Svensk skattetidning i Zeteo 
  • Ny juridik i Karnov
  • Skattenytt i Karnov
  • Lag & Avtal i Retriever (Mediearkivet)

Du kan även be en bibliotekarie logga in dig på följande tidskrift:

  • Upphandlingsrättslig tidskrift

Följande tidskrifter kan du komma åt via länkarna nedan: