Skip to main content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Värdera

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Läsa och granska vetenskapliga artiklar

Läsa och granska vetenskapliga artiklar

När du har hittat en artikel behöver du även granska och värdera den för att avgöra om du kan använda den. Besvarar artikeln din frågeställning? Är den av god vetenskaplig kvalitet? Filmen går igenom hur du granskar de olika delarna i artikeln.

Generella tips för granskning

 • Studiedesign- är den lämplig för frågeställningen?
 • Populationens storlek- kan generella slutsatser dras?
 • Urval av deltagare i studien
 • Bortfall- förklaras det?
 • Förväxlingsfaktorer
 • Bias
 • Redovisas intressekonflikter?
 • Redovisas finansiering av studien?

För vidare läsning - se Tips på litteratur om att granska samt KIBs guide.
 

Evidensgradering - mallar

Studiekvalitet + evidensgradering= evidensstyrka

Vad påverkar studiekvalitet och evidensgradering? 
Studiedesign (se rankning i evidenshierarkin)
Kvalitetsfaktorer:

 • Samstämmighet mellan studier
 • Överförbarhet (generalisering)
 • Precision
 • Bias

Du kan läsa mer om evidensgradering i metodboken från SBU kap 10

SBU har flera granskningsmallar för olika studietyper, som en hjälp för att bedöma materialets kvalitet. Det finns mallar för bland annat:

 • Relevansbedömning- är studien relevant för min frågeställning?
 • Randomiserade studier
 • Diagnostiska studier
 • Systematiska översikter
 • Observationsstudier
 • Kvalitativa studier
 • Hälsoekonomisk utvärdering

SBU:s mallar för granskning finns här

Evidenshierarki

Vad menas med evidenshierarkier? Olika typer av studiedesign rankas olika högt. Här får du en introduktion.

Evidenshierarkier (7:30 min)

Tips på litteratur om att granska

SBU logo

Vår metod. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

I SBU:s metodbok finns flera kapitel om hur man granskar och värderar artiklar samt granskningsmallar för olika typer av studier.

 

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?