Skip to Main Content
Lund University

Bibliotekets pedagogiska stöd - söka, värdera, referera: Värdera

Stöd för studenter vid Medicinska fakulteten

Ny guide - Söka, värdera referera

Denna guide uppdateras inte längre och har ersatts av vår nya guide:

Läsa och granska vetenskapliga artiklar

Läsa och granska vetenskapliga artiklar

När du har hittat en artikel behöver du även granska och värdera den för att avgöra om du kan använda den. Besvarar artikeln din frågeställning? Är den av god vetenskaplig kvalitet? Filmen går igenom hur du granskar de olika delarna i artikeln.

Generella tips för granskning

  • Studiedesign- är den lämplig för frågeställningen?
  • Populationens storlek- kan generella slutsatser dras?
  • Urval av deltagare i studien
  • Bortfall- förklaras det?
  • Förväxlingsfaktorer
  • Bias
  • Redovisas intressekonflikter?
  • Redovisas finansiering av studien?

För vidare läsning - se Tips på litteratur om att granska samt KIBs guide.
 

Evidensgradering - mallar

Bild över faktorer som ger höjd eller sänkt evidensgradering

Studier rankas i två steg, först utifrån studiedesign, sedan kan rankningen höjas eller sänkas utifrån faktorerna i bilden ovan.

Evidenshierarki

Olika typer av studiedesign rankas olika högt och studiedesign kan ge det preliminära evidensvärdet för en studie. 

Evidenshierarkier (6:13 min)

Tips på litteratur om att granska

Kontakt

Fråga fakultetens bibliotek

Boka en bibliotekarie

Vad är evidensbaserad medicin?