Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Läs- och skrivstöd: Vad gör biblioteket

Bibliotekens basutbud

Enligt beslut av Lunds universitets biblioteks ledningsgrupp den 9 maj 2017 ska alla bibliotek vid Lunds universitet:

Registrera i Legimus för egen nedladdning av talböcker
Alla studenter som har behov av anpassad litteratur på grund av en funktionsvariation har rätt att få ett konto i Legimus. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) databas med digitala talböcker. Användare i Legimus har tillgång till hela databasen. Också om man har ett konto i Legimus sedan tidigare bör man kontakta sitt fakultetsbibliotek för att bli överflyttad till Lunds universitets bibliotek. Studenter har utökade rättigheter i Legimus, bland annat rätt att få sin kurslitteratur anpassad och tillgång till programvara för läsning av talböcker.

Informera om nedladdningsrutiner, läsprogram, rättstavningsprogram, inläsningsbeställningar
Informationen sker i samband med registrering i Legimus.

Beställa inläsningar av kursböcker från MTM
Högskolestudenter har rätt att få obligatorisk kurslitteratur anpassad, oftast till talbok men det finns studenter som föredrar e-text eller braille. MTM ansvarar för anpassningen av förlagsutgivna böcker.

Producera inläsningar av kompendiematerial, artiklar, rapporter med mera
Lunds universitet ansvarar för anpassningen av kompendiematerial, tidskriftsartiklar, rapporter med mera. Vid Lunds universitet innebär anpassningen  att man producerar en talbok, med antingen mänsklig eller syntetisk röst.

Erbjuda talsyntes som kan läsa upp digital text, till exempel e-böcker, fulltextartiklar, webbsidor, söktjänster, pdf- och wordfiler
Lunds universitet har köpt in en campuslicens för talsyntesen TorTalk. Universitetsbiblioteket förvaltar TorTalk. Programmet är installerat på många av universitetets datorer. Också ansrtällda kan få programmet installerat på sin arbetsdator, och både studenter och anställda kan installera det på privata datorer.

Erbjuda rättstavningsprogram
Lunds universitets bibliotek tillhandahåller programvarorna StavaRex och SpellRight, som fungerar som plug-in i Word och i Google Doc. Programmen kan installeras på universitetets datorer och på studenters och anställdas privata datorer.

Erbjuda teknisk support, antingen som workshop, enskilt eller online
Alla fakultetsbibliotek har minst en kontaktbibliotekarie för studenter med funktionsvariation. Studenter kan alltid kontakta sin kontaktbibliotekarie. Dessutom ordnar Lunds universitets bibliotek gemensamt, ofta i samarbete med Pedagogiskt stöd, varje termin ett eller flera drop-intillfällen. Lunds universitets bibliotek ansvarar också för guiden Läs- och skrivstöd.

Initiera dialog med lärare angående bl a rutiner kring anpassning av kurslitteratur och litteraturlistor
Fakulteternas kontaktbibliotekarier ansvarar för kontakten med lärare och utbildningsansvariga.

Erbjuda biblioteksinformation även på engelska
Lunds universitets biblioteks gemensamma webbplats finns på svenska och engelska, liksom bibliotekskatalogen Lovisa. De flesta söktjänster har ett engelskt gränssnitt. Guiden Läs- och skrivstöd finns på både svenska och engelska.

Erbjuda tillgängliga webbplatser
Bibliotekens webbplatser ska vara fördomsfria och tillgängliga för alla användare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Erbjuda verktyg och stöd för skanning och OCR-behandling av skannade dokument
Fakultetsbiblioteken ska erbjuda kopiatorer/skrivare med skannings- och OCR-funktionalitet. I anslutning till utrustningen ska finnas information och manualer, liksom på webbplatser och i guiden Läs- och skrivstöd.