Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Doctoral education and supervision MedCUL: Indivdual assignment

Individuell uppgift

Syfte

Uppgiften har flera syften. Arbetet innebär en möjlighet för kursdeltagaren till fördjupning med relevans för den egna handledningssituationen. Den författade texten skall dessutom ligga till grund för gruppdiskussioner och uppföljning under den andra kursdagen. Uppgiften är också tänkt att skapa dialog mellan handledare inom och mellan forskningsmiljöerna, och kunna tjäna som underlag för förbättring av forskarutbildningen och handledningen.

Instruktioner

Uppgiften utgår från fyra olika teman, se nedan. För att alla ska få del av samtliga teman och artiklar, även de man inte läst själv, behöver vi en jämn fördelning över de olika uppgifterna kopplat till de olika 4 temana.

För uppgiften gäller:

För varje tema, läs de anvisade artiklarna. Fundera över hur det ser ut i din forskarutbildningsmiljö i relation till det som skrivs i artikeln. Vad är tillämpbart i din handledningssituation? Sammanfatta detta skriftligt i uppgiftens första del.

Med utgångspunkt i uppgiftens tema och artiklarnas innehåll ska du ta reda på mer om din forskarutbildningsmiljö. Du gör det genom användning av någon form av intervju, samtal eller auskultation med andra handledare, doktorander (dock inte egna), postdocs, ledare för forskarutbildning eller forskargruppsledare. Detta utbyte kan göras med fokus på praxis, policy, goda exempel, problem, tillvägagångssätt eller erfarenheter relaterade till forskarutbildning och handledning samt till uppgiftens tema. Beskriv din undersökning och dina resultat i uppgiftens andra del.

Det individuella arbetet ska motsvara två dagars arbete totalt och ska resultera i en text om minst 1000 ord (totalt för båda delarna, exklusive referenser). Arbetet ska vara skrivet av dig specifikt för denna uppgift och plagiat är inte tillåtet. I texten ska hänvisningar till de använda artiklarna finnas med. Det går också bra att använda andra källor eller referenser, t ex ur kursens LibGuide-bibliotek.

Punktlista över uppgiften

  1. Läs litteraturen som tillhör ditt tema
  2. Skriv en sammanfattning av ditt tema utifrån din läsning och ditt personliga perspektiv. Denna ska vara 1-2 sidor och innehålla referenser.
  3. Undersök din forsknings/handledningsmiljö med ditt tema som utgångspunkt. Detta kan inte vara en retrospektiv undersökning utan ska göras utifrån de insikter du läst dig till.
  4. Skriv 1-2 sidor om din undersökning; hur den gjordes, resultat och kort reflektion.
  5. Sammanfoga dina sidor till ett dokument (word eller pdf), skriv ditt namn högst upp och döp dokumentet med ditt efternamn och tema.
  6. Skicka din text i Word- eller PDF-format till tomas.deierborg.lu@analys.urkund.se senast den 26 november för plagiatkontroll SAMT ladda upp filen i vår LU-box (hänvisning till LU–box skickas ut med epost senare).
  7. Förbered dig för dag 2 genom att läsa övriga deltagares uppgifter inom ditt tema och övriga teman du är intresserad av.

Ladda upp din individuella uppgift i tid då försenad inlämning gör att du kan behöva gå om Dag 2 vid nästa kurstillfälle.

Under dag 2 kommer ni först att ingå i en grupp där alla haft samma tema. Ni jämför era tankar kring det lästa kapitlet och diskuterar vad ni kommit fram till i era egna undersökningar. Därefter kommer nya grupper att bildas, med representanter för samtliga teman. Du förväntas där kort kunna presentera hela din temagrupps tankar och resultat.

Obs! Det du skriver ska kunna läsas av samtliga kursdeltagare. Känsliga frågor bör endast tas upp i generella ordalag (dvs. inte relateras till personer eller miljöer) eller kanske undvikas helt. Tänk på att forskningsmiljöer och personer i dessa ofta är lätta att identifiera för dem som känner området. Intervjuer med egna doktorander är inte lämpligt.

Teman

Artiklarna i temaboxarna nedan beskriver olika perspektiv av forskarutbildning och forskarhandledning. Artiklar inom dessa områden kan skilja sig mycket från de artiklar ni är vana att läsa. Ibland är de mer diskuterande och debatterande än ni kanske är vana vid. En bra introduktion till ämnet kan vara att läsa denna reflektion av Roger Kneebone. Han är ursprungligen kirurg, men påbörjade forskning inom medicinsk pedagogik i mitten av sin karriär.

Tema 1 Olika sätt att handleda

Handledare kan se på doktorandutbildning på olika sätt vilket också påverkar deras sätt att handleda.

Tema 2 Etik och handledning

Handledarsituationen kan innebära etiska utmaningar. Detta kan vara särskilt tydligt i forskningsmiljöer som är starkt konkurrensutsatta och där handledare finansierar doktoranders lön.

Tema 3 Doktorandutbildning i olika miljöer

Handledaren är viktig för doktorandens utveckling, men doktoranden kan också lära sig mycket av andra. Detta kan formaliseras i seminarier eller nätverk med andra forskare och andra doktorander.

Tema 4 Återkoppling på akademiskt skrivande

Skrivande är en viktig del av doktorandutbildningen och många handledare tycker att det är utmanande att ge konstruktiv feedback på skrivande till sina doktorander.

Nedanstående artikel är inte en obligatorisk del av detta tema, men anges ofta som referens när man diskuterar feedback.