Skip to main content
Lund University

Sources, citing and referencing at Biology Department, Lund University: References to law resources (only in Swedish)

Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU

Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis.

Mycket av informationen på denna sida är hämtad från Guide till Harvardsystemet, version 9.3 (Biblioteket, Högskolan i Borås, 2015), men anpassad till den version av Harvard som används vid Biologiska institutionen, Lunds universitet.

 

Svenska lagar och förordningar

Alla svenska lagar, förordningar inklusive ändringsförfattningar finns i Svensk författningssamling, SFS, som du hittar via Lagrummet.se. Lagar publiceras även i tryckta lagsamlingar som Sveriges Rikes Lag och i databaser som Karnov, men i dessa finns endast ett urval av lagarna. Även om du använt elektroniska versioner av offentliga publikationer från exempelvis Lagrummet, ska du referera på samma sätt som till den tryckta versionen.

I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS‐nummer, som består av årtal och löpnummer. I din text ska du ange lagens SFS‐nummer. Ofta används namn på lagarna och du bör använda det korrekta namnet på lagen eller allmänt vedertagna förkortningar av juridiska dokument. Om du använder dessa i din text anger du enbart SFS-numret inom parentesen. Olika discipliner har olika praxis med avseende på huruvida man ska ha referenser till svenska lagar och förordningar i källförteckningen eller inte. Kontrollera med lärare/handledare.

Exempel i löpande text:

Enligt de senaste ändringarna (SFS 1998:204) finner vi ...

Angående kommunala entreprenader (Kommunallag 1991:900) gäller ...

Enligt ÅRL (1995:1554) skall ...

 

SOU ‐ Sveriges offentliga utredningar

Detta är Regeringens dokument. Utredningarna utförs av en kommitté på Regeringens uppdrag och enligt Regeringens direktiv.

Exempel i löpande text:

När Bostadstaxeringsutredningen (2012) la fram sin rapport…

 

Propositioner

Det är departementen som lägger fram propositionerna och de står därför som författare (upphov) och Regeringskansliet är förlag.

i löpande text:

..... (Miljödepartementet, 2012)

Utskottsbetänkanden

Utskottet är författare och Sveriges Riksdag är förlag.

i löpande text:

Skatteutskottet (2001) ansåg att ...

 

Myndigheternas föreskrifter

Om du ska referera till myndigheternas föreskrifter ska dessa behandlas som våra lagar. Föreskrifterna finns i myndigheternas författningssamlingar och nås enklast via Lagrummet.se. I texten anger du föreskriftens nummer. Referensen kan stå med i källförteckningen eller uteslutas beroende på praxis för referenshantering inom olika ämnesdiscipliner.

i löpande text:

I Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2008:25) …

 

Övrig utgivning från regering och riksdag

Såväl Regeringskansliet som Sveriges Riksdag ger ut andra typer av publikationer. Dessa ska du referera till på vanligt sätt och lista i källförteckningen. Departement, utskott, myndighet eller motsvarande står som författare.

I din text:

Miljödepartementet (2013) angav följande skäl till...

 

EU-dokument

EU‐dokument

Det finns många typer av EU-dokument, bl.a.finns flera olika rättsakter som kan användas för att nå målen i EU-fördragen. En del är bindande, andra inte. Vissa gäller för samtliga EU-länder, andra bara för ett fåtal. Nedan följer en kort beskrivning, hämtad från EU:s hemsida "EU-lagstiftning" http://europa.eu/european-union/law_sv.

Förordningar (Regulation)

En förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. När EU ville införa gemensamma skyddsåtgärder för varor som importeras till EU antog rådet därför en förordning.

Exempel:

i texten: I EU:s (2015) förordning om gemensamma importregler,OJ L 83, 27.3.2015, s. 16–33, finns reglerat hur ....

 

Direktiv (Directive)

Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Ett exempel är EU:s direktiv om konsumenträttigheter som stärker konsumentskyddet i hela EU, bland annat genom att få bort dolda avgifter och kostnader på internet och förlänga ångerrätten.

 
Beslut

Ett beslut är bindande för dem som det riktar sig till (t.ex. ett enskilt EU-land eller företag) och är direkt tillämpligt. Kommissionen har till exempel antagit ett beslut om EU:s deltagande i organisationer som bekämpar terrorism. Beslutet gällde enbart dessa organisationer.

i texten: Europeiska kommissionen (2015) kommer att delta i bl.a. Hedayah-kompetenscentret för att bidra till att bekämpa terrorism.

Rekommendationer

En rekommendation är inte bindande. När kommissionen utfärdade en rekommendation om att EU-länderna skulle använda videokonferenser för att förbättra sitt rättsliga samarbete, fick detta inte några rättsliga konsekvenser. Med en rekommendation kan EU-institutionerna framföra åsikter och föreslå åtgärder som inte är rättsligt bindande.

Yttranden

Ett yttrande är ett uttalande från institutionerna som inte innebär några rättsliga skyldigheter för mottagarna. Ett yttrande är inte bindande. Det kan utfärdas av EU:s största institutioner (kommissionen, rådet, parlamentet), Regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. När lagar ska utformas kan kommittéerna i sina yttranden föra fram lokala, ekonomiska eller sociala synpunkter. Regionkommittén har till exempel utfärdat ett yttrande om programmet för ren luft i Europa

EU:s institutioner och publikationer har bytt namn flera gånger under årens lopp, i källhänvisningen ska du ange institution och publikation som det står i det aktuella dokumentet. Alla EU‐dokument har ett unikt nummer som tillsammans med information om dokumenttyp är tillräckliga uppgifter för att enkelt söka fram dokumentet.

Alla EU‐dokument finns publicerade på EU:s webbplats. De är sorterade i avdelningar baserade på vilken sektor de tillhör. Inom varje sektor har de olika publikationstyperna en egen kod och varje dokument får dessutom ett serienummer. Här ges exempel på hur lagstiftningsdokumenten direktiv och förordning ska beskrivas. 

EU:s publikationshandbok

EU‐direktiv

Exempel:

i texten:

Council Directive 92/119/EEC

Exempel på referenser (källhänvisningar) till lagar, riksdagstryck m.m., skrivna enligt den Harvard-version som används vid Biologiska institutionen, LU

Svenska lagar och förordningar

SFS 1998:808. Miljöbalken.

SFS 2013:251. Miljöprövningsförordningen.

SFS 2011:927. Avfallsförordningen.

SFS 1988:534. Djurskyddslagen.

SJVFS 2008:5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt.

Kommunallag 1991:900. Finansdepartementet, Stockholm.

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Justitiedepartementet, Stockholm

Årsredovisningslag (ÅRL) 1995:1554. Justitiedepartementet, Stockholm

d.v.s. SFS-nummer eller motsvarande och titel på lagen.

 

SOU ‐ Sveriges offentliga utredningar

Bostadstaxeringsutredningen. 2012. Bostadstaxering: avveckling eller förenkling (SOU 2012:52). Finansdepartementet, Stockholm. ?? s.

Utredningen står som upphov (författare) och departementet blir förlag.

Propositioner

Det är departementen som lägger fram propositionerna och de står därför som författare till dessa. Regeringskansliet är förlag.

Miljödepartementet. 2012. Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid (Regeringens proposition 2012/13:17). Regeringskansliet, Stockholm. sidaantal??.

Utskottsbetänkanden

Utskottet är författare och Sveriges Riksdag är förlag.

Skatteutskottet. 2001. Internationellt tullsamarbete (2000/01:SkU2). Sveriges Riksdag, Stockholm. Sidantnal??

Myndigheternas föreskrifter

FFFS 2008:25 -kollas upp!!!

Övrig utgivning från regering och riksdag

Såväl Regeringskansliet som Sveriges Riksdag ger ut andra typer av publikationer. Dessa ska citeras och refereras till i text och inkluderas i källförteckningen.

Miljödepartementet. 2013. Chair's conclusion from the Arctic Environment Ministers Meeting Arctic Change - Global Effects. Arctic Environment Ministers Meeting, Jukkasjärvi, Sweden, 5-6 February, 2013. [ http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/92/39/6a986bf2.pdf ]

 

Riksdagstryck

För riksdagstryck inkludera:

Typ av tryck, riksdagsår :nummer. Eventuell titel.

Proposition 1987/88:93.

 

Referenser (källhänvisningar) till olika typer av EU-dokument enligt den Harvard-variant som används vid Biologiska institutionen, LU.

Förordningar

I referenslistan:

EU. 2015. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, OJ L 83, 27.3.2015, p. 16–33. [http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj ]. Hämtad 20170110.

Beslut

I referenslistan:

Europeiska kommissionen. 2015. Gemensamt beslut av Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Europeiska unionens deltagande i olika organisationer för att samarbeta i syfte att förebygga och bekämpa terrorism, JOIN / 2015 / 32 final.[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52015JC0032]. Hämtad 20171012.

Länkar