Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Etnologi: Sökprocessen

Informationssökningsprocessen

Informationssökning tar tid och kräver noggrannhet. Det är en process (illustrerad nedan) som snarare är cirkulär än linjär i meningen att man ofta får börja från början igen efterhand som man hittar nya sökbegrepp, förbättrar sin sökteknik och hittar material som kan påverka den ursprungliga frågeställningen.

Dokumentera sökprocessen. För att slippa gör om sökningar och för att slippa leta fram material på nytt när du ska referera till det, dokumentera vad du hittar och var du hittar det. Utmärkta dokumenteringsverktyg är referenshanteringsprogram som Zotero. Läs mer om referenshanteringsprogram på guiden Reference Management.

 

Problemformulering. Formulera kortfattat och tydligt vad är det du vill undersöka. Det är viktigt för dig själv men också, om du skulle behöva hjälp med sökningen, för den som ska hjälpa dig.

Formulera sökbegrepp. Vilka begrepp är bra att söka med i databaser och bibliotekskataloger för att få material till din undersökning? Använd gärna översiktliga texter om ämnet såsom i uppslagsverk och handböcker för att få tips på etablerade begrepp. Under processens gång hittar du fler och kanske bättre.

Välj källor. Beroende på problemet som ska undersökas behövs olika källor. Om det är dagsaktuella frågor kan kanske dagstidningsdatabasen Retriever vara en lämplig källa.

Sök. För att göra en bra sökning i en bibliotekskatalog eller en databas gäller det inte bara att ha bra sökbegrepp, man måste också veta hur man söker, vilka funktioner som finns för att hitta just det man behöver, inte för lite och inte för mycket.      

Samla material. Ibland kan du få upp artikeln i fulltext direkt när du hittar den i databasen. Ibland tar det 14 dagar eller mer att få hit en fjärrlånad bok från annat land. I extrema fall tvingas du åka till ett arkiv eller bibliotek i ett annat land för att få läsa en viss text. Var ute i god tid! Läs mer om fjärrlånemöjligheter på HT-bibliotekens hemsida under Fjärrlån.     

Utvärdera. Är du nöjd med det material du fått tag på? Är det tillräckligt för din undersökning? Behöver jag använda andra sökbegrepp, andra källor eller andra sökfunktioner? Påverkar det funna materialet problemformuleringen? Är det funna materialet pålitligt?

 

Picking Your Topic IS Research!

Film från North Carolina State University, 3 min.

When you pick your topic, it's not set in stone. Picking and adjusting your topic is an integral part of the research process!

Sökprocessen

När du ska söka information som du ska använda i t.ex. en uppsats behöver du tänka på att det är en process som tar tid. Under arbetets gång måste du anpassa dina informationssökningar till de behov du har just då. I början av ett arbete kan du behöva söka mer allmän litteratur för att få en uppfattning och grundkunskap i ditt ämne. I slutet av ett arbete tenderar sökningarna ofta att bli mer specifika och begränsade.

Frågor du måste ta ställning till är:
  
Vad är sammanhanget som du letar information till?
- behöver du göra en djupgående inventering av vilket material som skrivits i ett ämne eller enbart hitta lite som är relevant för din frågeställning?
- hur mycket tid har du till ditt förfogande?
- behöver du information för att kunna göra en bred inläsning i ämnet eller ska materialet vara mer specifikt för att du ska kunna använda det som referensmaterial?
 
Vilken information letar du efter i en specifik sökning?
- behöver du dela upp din frågeställning i flera olika sökningar?
- hur smalt eller brett är det relevant att söka
 
Vilken databas lämpar sig för att söka i?
- vilken typ av material (böcker, artiklar, information från myndigheter etc.) vill du ha?
- vill du ha svenskt eller internationellt material?
- vill du ha vetenskapligt eller populärvetenskapligt material?
 
Hur söker du i den valda databasen?
- vilka söktermer är lämpliga?
- vilka söktekniker går att använda?
- kan du göra avgränsningar i systemet?
 
Hur väl svarade ditt sökresultat mot ditt behov?
- vilka källkritiska kriterier är relevanta för dig?
- fick du den typ av resurser som du förväntat dig och vad är det som saknas?
- sökte du för smalt eller brett?
- kan du dra nytta av sökresultatet för att göra en ännu bättre sökning (genom att titta på ämnesord etc.)?