Skip to main content
Lund University

Stöd för forskare på Medicinska fakulteten (LU): Systematiska översikter

FÖRE SÖKBESTÄLLNING

Sök / registrera pågående review: 
Det är bra att registrera ett protokoll inför arbetet med en systematisk översikt.  Det ökar transparensen i publikationsprocessen. 
Man undviker också att lägga ner tid på något som redan undersöks.

I databasen PROSPERO kan man söka efter registrerade protokoll
för systematisk översikter samt registrera sitt eget.

1. SÖKBESTÄLLNING

Vid beställning av sökuppdrag börjar vi med att tillsammans med forskaren fastlå:

 • Projektets namn
 • Klart definierad frågeställning
 • Förslag på söktermer
 • Inklusions- och exklusionskriterier: Studiedesign, språk, publikationsperiod, publikationstyper
 • Tidsplan
 • Exempel på relevanta artiklar

2. KONSULTATION & TESTSÖKNING

Bibliotekarie och beställare träffas och går igenom sökuppdraget samt utformar en sökstrategi och gör testsökningar. Testsökningen undersöker:

 • Hur är relevanta studier indexerade?
 • Är frågeställningen tillräckligt väldefinierad eller behöver den förtydligas ytterligare?
 • Vilka termer och synonymer är indexerade i titel och abstracts?
 • Hur stora sökmängder är förväntat?

ARBETSPROCESSEN

                     

3. HUVUDSÖKNING

Sökningen görs i alla relevanta databaser, vanligtvis i PubMed, Embase, Cochrane Library samt i Cinahl, PsycINFO eller interdisciplinära databaser.

4. KOMPLETTERINGSSÖKNING

Kompletterande sökningar görs för att 

 • Gå igenom inkluderade studiers referenslistor
 • ​Följa citeringar i citeringsdatabaserna
 • Utöka med en webbsökning
 • Uppdatera tidigare genomfört sökning när det behövs

5. SÖKDOKUMENTATION OCH LEVERANS

Sökningen dokumenteras i alla delar för transparens och upprepbarhet.

Detta innebär en kvalitetssäkrad systematisk sökning.

Resultatet av sökningen levereras ofta via ett referenshanteringsprogram, vanligtvis Endnote.
PDF, excel och worddokument är också möjligt. Kontroll och bortsortering av dubbletter görs också.

Visualisering av bibliometriska data kan också göras.

Peer review av sökningen kan göras till systematiska översikter och metaanalyser.

Då en bibliotekarie utför litteratursökningen så ska Bibliotek & IKT inkluderas i acknowledgements, alternativt som medförfattare i slutpublikationen.
Enligt överenskommelse.

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER

Sökgruppen arbetar enligt vedertagna riktlinjer
 rörande sökmetodik.

Standarder för sökstrategi till en översiktsstudie: 

Validering av sökstrategier: 

 • Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) checklista 
  (svensk översättning, Universitetsbiblioteket, KIB)