Skip to main content
Lund University

Oral communication/Muntlig kommunikation: Welcome/Välkommen

The LibGuide offers a place for combined resources on the topic oral scientific communication and oral presentations containing links, books, articles, films and course-material. The LibGuide-language is English. However, it offers resources in Swedish and English to course participants in Muntlig kommunikation as well as in Oral Communication.

(1941) Harry Pollitt, outside the British Museum making a speech about Aid to Russia. "Pollitt is actually standing on top of a small van, with a table and loudspeakers also visible on the the roof of the vehicle". (From Wikimedia Commons)

 

Målgrupp 
Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten

Poäng 
1,5 högskolepoäng

Omfattning 
Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier (1,5 hp), 5 schemalagda kursdagar inklusive tid för självstudier.

Deltagarantal 
20

Syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att muntligt kommunicera och visualisera forskning till olika målgrupper, i olika kontexter. Kursen syftar också till att inspirera deltagarna att utforska olika presentationsformer i ett tryggt klimat.

Mål 

Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

  • strukturera, visualisera och muntligt kommunicera ett vetenskapligt innehåll med beaktande av lyssnarperspektiv, situation och kontext.
  • ge återkoppling som syftar till utveckling av förmåga till muntliga presentationer.
  • analysera och diskutera i skrift och med stöd i relevant litteratur hur en muntlig forskningspresentation kan målgruppsanpassas, struktureras och genomföras.

Examination 
För godkänd kurs krävs:

  • aktivt deltagande vid samtliga kursmoment.
  • genomförande av två muntliga presentationer.
  • en skriftlig analys av en muntlig presentation med utgångspunkt från kurslitteraturen.

Innehåll
Kursen behandlar olika frågor kring muntlig, vetenskaplig kommunikation.  Fokus ligger på olika sätt att målgruppsanpassa, strukturera och visualisera innehållet i en muntlig presentation, röstens och kroppsspråkets funktion samt stresshantering. Centralt är forskningspresentationer för forskarkollegor men även anpassning till andra målgrupper samt kommunikation i undervisningssituationer behandlas. Innehållet relateras till retorik, teorier om kommunikation och om vuxnas lärande. Stor vikt läggs vid återkopplingens roll i lärandeprocessen och hur återkoppling från forskarkollegor blir ett användbart och meningsfullt bidrag till att utveckla förmågan till muntliga presentationer.

Genomförande 
Kursen bygger på olika typer av praktiska övningar och arbete med eget material. Deltagarna  kartlägger och  synliggör kommunikationsmönster för kritisk granskning och diskussion i gruppen och analyser relateras till litteraturen. Kursveckans upplägg bygger på deltagarnas medverkan och utbyte av återkoppling vid samtliga delmoment där senare kursmoment relateras till tidigare. Upplägget är tänkt att stärka deltagarna så att de med en ökad medvetenhet om sina egna resurser och en känsla av trygghet tar sig an och genomför muntliga presentationer.

Litteratur 
Inger Lindstedt. 2015. Talarens hantverk

Kursboken finns tillgänglig för lån vid kurstart

Övrig litteratur meddelas vid kurstillfället.

 

Target group
PhD students at the Faculty of Medicine

Scope
The course equals one week, (1,5 credits).  The five days are scheduled for group work and individual studies.

Number of participants
20

Aim 
The aim of the course is that participants shall develop their ability to orally communicate and visualize research to different target groups, in different contexts. Another aim is to inspire participants to explore different ways of orally presenting research in a safe learning climate.

Objectives 
After completing the course, participants should be able to:

  • structure, visualize and orally communicate a scientific content taking into consideration the audience’s needs, the situation and the context.  
  • provide feedback that aims to support development of oral communication skills.
  • analyze and discuss in writing and with references to relevant literature, how to audience-adapt, structure and perform an oral presentation.

Contents 
The course addresses various aspects of scientific, oral communication such as various ways to structure an oral presentation and adapt  the content to  different target groups. Furthermore, the course focus on the functions of visual and verbal imaging, nonverbal communication and stress-coping strategies. The course content centers on research presentations for research colleagues.  However, how to adapt research presentations to other target groups and communication strategies in teaching is also addressed. The content is related to rhetoric theories, communication theories and theories of adult learning.  Emphasized is the role of feedback in the learning process and how feedback from research colleagues becomes a useful and meaningful contribution for developing oral communication skills. 

Learning activities
The learning activities consist of practical exercises and work with own presentations.  The participants analyze and discuss communication patterns and relate their observations to the literature. The setup of the course-week is building on the participation and exchange of feedback among group-members in all activities. Activities later during the week are related to previous. The learning activities aim to strengthen participants to take on and perform oral presentations feeling self-secure and with an increased awareness of their individual resources.

Examination 
Active participation in the learning activities, 2 oral presentations and a written assignment.

Literature 
Edward Zanders and Lindsay Mac Leod. 2010. Presentation skills for scientists. Cambridge University Press. The book will be available to all course-participants during the week. Additional literature and resources can be found in this LibGuide!