Skip to main content
Lund University

Muntlig kommunikation: Välkommen

(1941) Harry Pollitt, outside the British Museum making a speech about Aid to Russia. "Pollitt is actually standing on top of a small van, with a table and loudspeakers also visible on the the roof of the vehicle". (From Wikimedia Commons)

Välkommen till LibGuiden för kursen Muntlig kommunikation!

Här kan du hitta böcker, artiklar och länkar till websidor om kommunikations-  och presentations-strategier mm.  Det finns också exempel på presentationer och TED talks och länkar till sidor där du kan hitta uppladdningsbara (utan kostnad) bilder, illustrationer och diagram m.m.

Syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna ska få öva muntliga presentationer, utveckla medvetenhet om kommunikationsprocess och lyssnarperspektiv samt färdighet i att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt.

Mål 
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna

  •  göra en forskningspresentation för andra forskarstuderande med beaktande av lyssnarperspektivet
  •  urskilja och analysera icke-verbala kommunikationsmönster i muntliga presentationssituationer
  •  ge konstruktiv feedback efter en muntlig presentation
  •  reflektera skriftligt med stöd i litteratur över hur en muntlig presentation kan struktureras och genomföras.

Innehåll 
Kursen tar upp olika sätt att strukturera och visualisera innehållet i en muntlig presentation, röstens och kroppsspråkets funktion samt stresshantering. Fokus ligger på forskningspresentationer för forskarkollegor men även anpassning till andra målgrupper samt kommunikation i undervisningssituationer behandlas. Innehållet relateras till teorier om vuxnas lärande samt kognitions- och beteendevetenskap.

Genomförande
I olika typer av praktiska övningar tränas deltagarna i att strukturera och visualisera innehåll, identifiera egna och andras kommunikationsmönster, ge och ta konstruktiv feedback, hantera stressreaktioner samt pröva röstens och kroppens olika uttrycksmöjligheter. Etablerad praxis kartläggs och synliggörs för kritisk granskning och diskussion i gruppen och relateras till kommunikations- och lärandeteori. Läsning av litteratur och arbete med egen reflektionsuppgift ingår också. Närvaro på kursens samtliga moment är obligatorisk.

Undervisningsspråk
Svenska. Kursen ges också på engelska.

Examination 
Aktivt deltagande i kursens samtliga övningar. Två förberedda muntliga presentationer samt en skriftlig reflektion i samband med förberedelsearbetet och med utgångspunkt från kurslitteraturen skall genomföras.