Skip to main content
Lund University

LU-kort som lånekort: Drift

Information om LU-kortet som lånekort

Allmänt

LU-kortet som lånekort har gått in i driftfas. Det är fortfarande en del kvar innan allt är på plats. På den här sidan samlar vi information som har med driften av projektet att göra; manualer, guider, frågor, tips och annat. Saknar du något här kontakta Stina eller Björn.

Manualer och guider

Libguider till låntagare

Blandade frågor

För mycket information? Sök på denna sida med hjälp av exempelvis Ctrl+F eller Cmd+F. Eller välj någon av rubrikerna nedan:

Fel LU-kortsnummer

Inloggning

LU-kort

Lånekort

Låntagarpost

Makulerat

PIN-kod

Svårt att hitta låntagare

Tredje man

Ej längre LU-ansluten

Extern som blir LU-ansluten

Bokomater

PIN-kod saknas

Dubbla lånekort

 

Lägga till / återställa lösenord manuellt

LU-kort

Vi hämtar dagligen information från LU-kortets databas. Det innebär att poster i Lovisa en gång per dag matchas mot poster i LU-kortet. Om vi får träff läser vi in LU-kortsnummer, LU-konto och PIN-kod för bokomat. Vi tittar också efter förändringar i datan från LU-kortet och läser i de fall posterna är förändrade in den informationen också. Vanligen är det nytt LU-kortsnummer som läses in, men det kan också vara ändring i personnummer. LU-konto är det primära matchningsfältet, därför är det viktigt att inte ändra i det fältet.

Låntagarpost

Allra bäst blir låntagarposterna om automatiken får sköta allt. Hänvisa alltid låntagarna till webblovisa för att skapa lånekonto. Vill du hjälpa låntagaren att fylla i formuläret går det bra. Undvik däremot att skapa poster direkt i klienten. Det händer en del grejer i bakgrunden när webbformuläret skickas till databasen.

När användaren kommer till disken läs in LU-kortet, om det inte redan är på plats. Ändra i så fall bara låntagarkategori och hemmabibliotek. Kontrollera också att adress är korrekt ifyllt. Om LU-kortet inte redan är ifyllt läs in det med hjälp av läsaren. Nästa dag kommer posten att kompletteras med LU-konto och pin-kod.

Makulerat

Det händer att man byter ut sitt LU-kort av olika anledningar. Man kan ha tappat det, glömt det hemma mm. Det som då händer är att vid nästa import från LU-kortdatabasen läggs det nya kortnumret till i personens post och alla tidigare kortnummer kommer att makuleras.  I Kort-fliken visas då texten Makulerat  efter lånekortkortnumret.

Det är viktigt att ett gammalt LU-kort inte kommer i cirkulation igen, när det är makulerat från LU-kortsystemet. Det betyder att vi behöver behålla en historia över gamla LU-kortnummer i låntagarposten, för att veta vilka som är ogiltiga/makulerade. Ta alltså inte bort ett gammalt nummer med anmärkningen makulerat.

Virtua kommer även att varna på olika sätt om man försöker använda ett makulerat kortnummer. Är kortet makulerat så finns det ett nyare kort och det ska i princip kunna uppvisas. Vid tveksamhet vilket kort som är giltigt kan låntagaren logga in på https://lukortet.srv.lu.se/info/ där man kan se de sista siffrorna på det giltiga kortet. Lösningen är att låntagaren får hämta ett nytt LU-kort och kassera det gamla.

Det går inte att låna på ett kort som har anmärkningen Makulerat.

Fel LU-kortsnummer

Skulle en person redan ha ett annat LU-kortnummer registrerat finns det risk att det är ett gammalt kort (vi har ingen korthistoria tidigare än övergången) eller att överföringarna inte funkar för posten. Kolla om fältet LU-konto (024) finns, då ska posten vara korrekt och överföringarna har skett. Då bör låntagaren skaffa ett nytt kort och kassera det gamla. Låntagaren kan logga in på https://lukortet.srv.lu.se/info/ och kontrollera de sista siffrorna på kortet för att förvissa sig att det är rätt kort.

Finns inget LU-kontofält tyder det på att Personnummer(020) inte är korrekt och LU-kortet kan ha lästs in manuellt. Korrigera posten (Personnummer 12-siffror) så ska nytt kortnummer läsas in till nästa dag.

Lånekort

Lånekort delas endast ut till personer utan koppling till LU (tredje man, externa användare). Gamla lånekort byts ut efterhand som man stöter på dem i disken. Ett lånekortsnummer kommer inte att bli ogiltigt utan användarens vetskap, utan kommer att bytas ut manuellt i disken. När bokomaterna är helt ombyggda till rfid kommer däremot streckkodskorten sluta fungera i bokomaterna.

PIN-kod

Vi hämtar PIN-kod från LU-kortets databas. Det är alltså samma PIN-kod som används med kortet som passerkort som kommer att behövas i bokomaterna. Det är bara till bokomaterna PIN-koden används, och den kan inte bytas, varken i Lovisa eller i LU-kortet. Om man glömt sin PIN-kod får man logga in på LU-kortet för att ta reda på den.

Inloggning

Vid problem med inloggning, hänvisa användaren till Glömt lösenord? Om det blir problem kan det bero på att användaren saknar ett Användarnamn (014). Kontrollera posten och lägg till vid behov. Om webblovisa klagar på att e-postadressen inte är rätt, kontrollera så att användaren skriver in adressen så som den är registrerad i Lovisa, gällande små och stora bokstäver. För info om hur Användarnamn läggs till, se info i rutan till vänster.

Svårt att hitta låntagaren?

Hittar du inte användaren på legitimation/LU-kort? Det är en viss fördröjning innan det går att hitta posten med hjälp av tex körkort och personnumret på LU-kortet (ex P/T-nummer). Prova att söka på namn. Namn med diakriter söker du med fördel fram med hjälp av Låntagarsökning, fliken längst till höger på sökfönstret.

Tredje man

Även kallat extern användare, dvs en person utan anknytning till LU, registreras precis som tidigare. De behöver förses med en PIN-kod för att kunna använda sitt lånekort i bokomat. PIN-kod läggs till efter mönstret månad/dag (MMDD). Se mer i manualen till vänster: Ny låntagarpost.

Ej längre LU-ansluten

Om en person slutar på LU så går det bra att fortsätta använda sitt LU-kort som lånekort om hen har det kvar. Man ändrar i så fall bara låntagarkategorin till AN. Skulle kortet vara borta av någon anledning får personen ett nytt lånekort för externa låntagare. Samtidigt måsta man manuellt makulera LU-kortnumret i Lovisa. (Tas det bort helt riskerar man att nummret läses in igen om det finns kvar i LU-kortsystemet). Lägg till ett delfält 015\o 0  (nolla) för lånekortsnumret så makuleras det, alternativt kontakta Lovisateamet för hjälp.  

Befintlig extern låntagare som blir LU-ansluten

Om en tidigare extern låntagare blir LU-ansluten behöver låntagarposten uppdateras. Utöver sedvanlig ändring av låntagarkategori och hemmabibliotek så kontrollera att Personnummer(020) är korrekt och ta bort fältet Maskerad pinkod bokomat(019) (även Pinkod bokomat, om den finns).

Bokomater

Den 11 oktober kommer vi att slå på pinkod i bokomaterna. Det innebär att man måste slå in en pinkod tillsammans med sitt LU-kort/lånekort vid lån. För LU-kort är det samma pin som används för passage etc. Det kan ej ändras i Lovisa. För bibliotekskorten består pin-koden av månad/dag från födelsedatan (MMDD). Koden läggs till i fältet PIN-kod bokomat i Lovisa. Det defaulta värdet är 1111. 

PIN-kod saknas

Om en person med LU-kort saknar en PIN-kod i sin låntagarpost gör följande: kontrollera personnumret. Troligtvis har posten uppdaterats manuellt och ett gammalt eller ogiltigt personnummer finns i posten, altenativt så saknas det (fält 020). Uppdatera om möjligt posten med aktuellt personnummer i Personnummerfältet, 020. Posten kommer att uppdateras med PIN-kod vid nästa uppdatering (följande morgon). Lägg inte till PIN-kod manuellt i dessa poster.

Lägga till / återställa lösenord manuellt

Om du vill hjälpa användaren att lägga till ett lösenord, gör så här: öppna posten i marc-redigeraren. Ställ markören i fältet Användarnamn, högerklicka och välj Lägg till fält. Välj Lösenord (web) och kontrollera att Koppla nytt fält till aktuellt fält är valt. Klicka på OK, och fyll i det önskade lösenordet. 

I vissa fall då låntagaren inte fått sitt lånekort än (personnummert står kvar i lånekortsfältet) så behöver man lägga till samma lösenord här pga en bugg i Lovisa. Ställ markören i fältet Lånekortsnummer, högerklicka och välj Lägg till fält. Välj Lösenord (kort) och kontrollera att Koppla nytt fält till aktuellt fält är valt. Klicka på OK, och fyll i samma lösenord som ovan. 

Dubbla lånekort

Ibland lyckas låntagare få dubbla lånekort. Det är önskvärt att spara den äldsta poster eller den posten som har transaktioner i sig. Den post som ska sparas behövs då uppdateras med korrekt information. Är det en student är det viktigt att det personnummer som finns registerat i LU-kortddatabasen används i posten i Lovisa. Uppdatera Personnummer-fältet (020) med det (12 siffror). Nästa dag fylls posten på med LU-konto och PIN-kod. Vet man inte vilket personnummer som finns i LU-kortet kan man uppdatera LU-konto (024). Det är viktigt att den informationen blir rätt. Glöm inte att ta bort dublettposten efteråt. Det går bra att kontakta Lovisa-teamet för hjälp.