Skip to main content
Lund University

Perspektiv på lärande: Hem

Kursbibliotek för MedCULs kurs Perspektiv på lärande

Måndagens aktiviteter och länk till Boxen för alla möjliga aktiviteter under kursens gång

Välkomna

Välkomna till Libguide för den grundläggande kursen i högskolepedagogik Perspektiv på lärande.

Vi träffas kl 9.00 den 16 oktober

lokal: C315, plan 3 HSC, Baravägen 3, Lund 

 Välkomna!

Om kursen Perspektiv på lärande

Syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs ska känna sig förberedda att planera för och genomföra undervisningsmoment där förutsättningarna för lärande är goda. Kursen syftar också till att ge deltagarna stöd och inspiration i lärarrollen och utvecklingen av densamma.

Mål 
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

  • planera ett undervisningsavsnitt med klart definierade mål och hänsyn tagen till den utbildningskontext momentet finns i
  • utifrån teoretisk grund argumentera och förklara val av läraktiviteter i harmoni med lärandemålen
  • analysera handledarrollen utifrån ramverk och teori inom handledningsområdet
  • argumentera för hur återkoppling kan stödja studenters lärande
  • planera för att förstärka lärande med stöd av digitala resurser
  • med stöd i pedagogisk litteratur, analysera och resonera kring pedagogiska frågeställningar relaterad till den egna undervisningssituationen.

Carl-Gustaf Andrén om sjuttio år inom högre utbildning