Skip to main content
Lund University

MedCUL's kurser i Klinisk Handledning: Start

Välkommen till kurssida för MedCULs kurser i Klinisk handledning!

Här kan du hitta böcker och artiklar,  länkar till information om läkarprogrammet, filmlänkar, handouts och mkt annat. 

Kursens syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna skall få möjlighet till kollegialt utbyte kring handledarrollen samt strategier för planering och utformning av goda handlednings- och lärandesituationer. Kursen syftar också till att ge deltagarna en översiktlig introduktion till aktuellt kunskapsläge om handledning och arbetsbaserat lärande samt modeller för klinisk handledning.

Mål 
Deltagarna skall efter genomgången kurs kunna

  • resonera kring pedagogiskt förhållningssätt, handledningsstrategier och bedömning i relation till lärandemål och till aktuellt kunskapsläge om lärande i arbetet
  • diskutera konsekvenserna av olika sätt att ge och ta emot feedback med stöd i kommunikations- modeller och feedback-instrument presenterade under kursen
  • presentera och diskutera ett försök till tillämpning av kursens innehåll på den egna handledningen.

Kriterier för nådd målsättning

  • i en individuell uppgift pröva att applicera något av det som behandlats under kursen
  • presentera det som prövats muntligt vid sista gruppträffen och i skrift beskriva hur uppgiften knyter an till aktuell litteratur om studenters lärande
  •   

Carl-Gustaf Andrén om sjuttio år inom högre utbildning